Back

Udhëzime për mbikëqyrësit dhe institucionet jo-financiare për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Shqipëri

Vlorë, Shqipëri 1 korrik 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Udhëzime për mbikëqyrësit dhe institucionet jo-financiare për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në Shqipëri

Një seminar kushtuar parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit u zhvillua në Vlorë me përfaqësuesit kryesorë të Ministrisë së Drejtësisë, Organit të Mbikëqyrjes Publike, Dhomës Kombëtare të Noterisë, Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave, Autoriteti Shqiptar i Mbikëqyrjes Financiare, Banka e Shqipërisë, avokatë, noterë dhe llogaritarë.

Seminari i titulluar "Praktikat e mira mbikëqyrëse për zbatimin e qasjes së bazuar në rrezik për bizneset dhe profesionet jo-financiare të përcaktuara me rrezik të lartë" mblodhi mbi 50 pjesëmarrës për të prezantuar Udhëzimet praktike të zhvilluara nga një ekspert i Këshillit të Evropës të cilat do të përdoren si një paketë për analiza nga mbikëqyrësit. Paketa e mjeteve synon të ndihmojë autoritetet shqiptare në arritjen e zbatimit efektiv dhe shpërndarjen efikase të burimeve dhe zgjedhjen e përparësive për punën e mëtejshme në lidhje me mbikëqyrjen e praktikave të lartëpërmendura. Pritet që lista e kontrollit e dhënë si pjesë e paketës do t'u mundësojë autoriteteve kompetente të kryejnë veprimtari gjithëpërfshirëse mbikëqyrëse mbi bazë të rrezikut të ndjeshëm, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Procedura do të lejojë gjithashtu identifikimin e çdo dobësie dhe veprimin përmirësues të synuar.

Një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë prezantoi ndryshimet kryesore në ligjin për shërbimin noterial në Shqipëri mbështetur me rekomandime nga Veprimi Kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri. Përfaqësuesit nga Njësia e Inteligjencës Financiare Shqiptare ndanë përvojën dhe praktikat e tyre të mira në kryerjen e mbikëqyrjes së bazuar në rreziqe dhe diskutuan me pjesëmarrësit disa nga rreziqet kryesore të identifikuara në Analizën e Riskut të përfunduar kohët e fundit.

Ky aktivitet do të pasohet nga shtrirja e mëtejshme e njësive raportuese mbi zbatimin e pastrimit të parave dhe kundërveprimit të financimit të kërkesave të terrorizmit.

Seminari u organizua nga Veprimi Kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri, në kuadër të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian / Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022".

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail