Często zadawane pytania dotyczące słusznego zadośćuczynienia

Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że zapłata sum zasądzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tytułem słusznego zadośćuczynienia, wraz z potencjalnymi odsetkami za zwłokę, stanowi część wykonywania prawomocnych wyroków i decyzji Trybunału. Zapłata jest nadzorowana przez Komitet Ministrów.

Kwota zasądzonej kompensacji, waluta, beneficjent, termin i miejsce dokonania zapłaty, jak również wysokość odsetek za zwłokę są określone w wyroku lub decyzji  Trybunału.

Warunki zapłaty nie mogą być jednostronnie zmieniane i są wiążące dla Państwa bez żadnych wyjątków. Jednakże w bardzo szczególnych sytuacjach były akceptowane warunki zapłaty różniące się od tych zawartych w wyroku, jeśli strony wyraziły na to zgodę (na przykład: inne miejsce zapłaty, czy inna waluta).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zapłaty słusznego zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka lub odsetek za zwłokę  prosimy o kontakt z Departamentem Wykonywania Wyroków za pośrednictwem faksu: (+33 (0)3 88 41 27 93), poczty (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) lub poczty elektronicznej ([email protected]).

Procedura, której należy przestrzegać, by otrzymać zapłatę słusznego zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

Kwota słusznego zadośćuczynienia zasądzona przez  Europejski Trybunał Praw Człowieka nie została wypłacona w całości