Prawa i zagadnienia, jakie należy uwzględnić, gdy do obowiązków zawodowych należą:

Artykuły 2 – Prawo do życia, 3 – Zakaz tortur, 5 – Prawo do wolności, 8 – Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, 14 – Zakaz dyskryminacji, 34 – Prawo do skargi indywidualnej, Artykuł 2 Protokołu nr 4 – Swoboda przemieszczania się.

 • Czy wzięto pod uwagę zastosowanie mniej surowych środków niż pozbawienie wolności i zostały one uznane za niewystarczające?
 • Czy warunki, w których przebywa dana osoba, są odpowiednie w zakresie higieny, wyżywienia i zakwaterowania oraz, czy nie zachodzi sytuacja przeludnienia?
 • W przypadku zatrzymania osób należących do grup mniejszościowych szczególnie wrażliwych, czy są one traktowane bez dyskryminacji?
 • Czy podjęto wszelkie konieczne i zasadne kroki w celu dokonania oceny stanu zdrowia danej osoby, w szczególności gdy istnieje prawdopodobieństwo, że mogła ona zostać ranna?
 • Czy dokonano uprzedniej oceny osadzonych pod kątem ryzyka samookaleczenia, a osoby w stosunku do których występuje takie ryzyko są regularnie monitorowane?
 • Czy osadzeni są chronieni przed przemocą ze strony innych więźniów?
 • Czy osadzeni szczególnie wrażliwi (z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną itp.) podlegają właściwej opiece i ochronie?
 • Czy osadzeni korzystają z prawa do prowadzenia korespondencji, zwłaszcza z adwokatami i sądami?
 • Czy jakakolwiek ingerencja w powyższe prawo jest zgodna z prawem, realizuje uprawniony cel i jest proporcjonalna?
 • Czy korzystanie z prawa do złożenia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez osoby pozbawione wolności jest utrudnione w jakikolwiek sposób?
 • Czy osoby tymczasowo aresztowane zostały w pełni poinformowane o charakterze i podstawie oskarżenia kierowanego przeciwko nim?
 • Czy miały one do dyspozycji odpowiedni czas i pomieszczenie, zwłaszcza w zakresie dostępu do pomocy prawnej na osobności, aby przygotować się do obrony?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.