Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel hebben vijf prioritaire thema's op de agenda van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa willen plaatsen:

  • cultuur
  • rechten van het kind
  • onderwijs
  • sociale samenhang
  • jongeren

Cultuur: De 13de Vergadering van experts van de Raad van Europa zal op 4 en 5 december 2014 in Brussel bijeenkomen in de vroegere Koninklijke Stallen. Er is gekozen voor de thema's cultuur en democratie, meer bepaald de impact van de cultuur op de democratie en de identificatie van de welzijnsindicatoren die door de cultuur worden aangebracht. Naast de bijeenkomst van experts zal een publiek forum worden georganiseerd voor 100 tot 120 personen.

De rechten van het kind: Een Europese conferentie over het hoger belang van het kind: dialoog tussen theorie en praktijk. Deze conferentie, die van 9 tot 11 december in Brussel plaatsvindt, past in het kader van de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind en beoogt een betere toepassing van het begrip ‘het hoger belang van het kind’ in gezinsaangelegenheden. Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en de Federale Overheidsdienst Justitie en met de steun van de RvE.

Onderwijs: Op 18 december 2014 vindt in Brussel een informele bijeenkomst plaats van het Stuurcomité voor onderwijsbeleid en -praktijk (CDPPE). Daarmee samenhangend wordt op 9 december in het Egmontpaleis officieel de 60ste verjaardag van het Europees Cultureel Verdrag gevierd. Deze gebeurtenis, georganiseerd door de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap, wil nogmaals het belang van het onderwijs in het werkprogramma van de RvE in de verf zetten.

Sociale samenhang: Tijdens de achtste Conferentie van ministers bevoegd voor migratiethema's, die in september 2008 in Kiev plaatsvond, werd beslist de herintegratie van migranten die naar hun land van herkomst terugkeren, te verbeteren. Wallonië wil de lidstaten hierin nog verdere ondersteuning bieden en organiseert daarom in maart of april 2015 in Namen het seminar ‘Van onthaalbeleid tot integratiebeleid’.

De nadruk zal liggen op twee onderwerpen: de situatie van niet-begeleide minderjarigen en de preventie van kwetsbaarheidrisico's bij oudere migranten.

Jongeren: De Federatie Wallonië-Brussel co-organiseert een internationale conferentie over het 'Tweede Europees Verdrag inzake jongerentewerkstelling', in samenwerking met de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschappen. Deze conferentie, die van 27 tot 30 april 2015 in Brussel plaatsvindt, zal een stand van zaken opmaken over de tewerkstelling van jongeren sinds 2010 met klemtoon op sociale integratie, de diversiteit van jongerenbanen en de rechten van jongeren. Na afloop van de conferentie zullen de ministers van de drie Gemeenschappen een beleidsverklaring aannemen over de jongerentewerkstelling .