België is van 13 november tot 19 mei 2015 (datum nader te bepalen) voorzitter van het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

België is een van de grondleggers van de Raad van Europa en hecht grote waarde aan de fundamentele waarden van de organisatie: mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

 

1.         Voortzetting hervorming: inspelen op uitdagingen nu en in de toekomst

België beschouwt deze waarden als levende onderdelen van de Europese samenlevingen en heeft zeer geïnteresseerd kennis genomen van "State of democracy, human rights and the rule of law in Europe", het rapport van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. Het Belgisch Voorzitterschap levert in nauwe samenwerking met de lidstaten van de Raad van Europa en de Secretaris-Generaal een bijdrage aan de implementatie van de aanbevelingen in dat rapport. Dat gebeurt in lijn met de door het Comité van Ministers gestelde prioriteiten. België houdt hierbij ook rekening met de gezamenlijke prioriteiten zoals opgesteld in overleg met Azerbeidzjan en Bosnië en Herzegovina

België steunt de hervorming van de Organisatie zoals ingezet door de Secretaris-Generaal met het oog op verdere verbetering van de doelmatigheid van de Raad. België verwelkomt ook het voorstel van een nieuwe Top van de Raad van Europa om zo de inmiddels geboekte vooruitgang vast te houden en om te kunnen inspelen op de uitdagingen van nu en in de toekomst. België zal samen met de Secretaris-Generaal en in overleg met partners de inhoud, doelstellingen en datum van een mogelijke top bepalen.

 

2.         Politiek overleg en ontwikkeling van externe synergieën met behulp van praktische projecten

Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Europa vragen om grotere oplettendheid voor verdere versterking van een stabiel en democratisch Europa en voor de bescherming van deze fundamentele waarden voor de Europese burger. België wil politiek overleg in gang zetten tussen de Raad van Europa en andere internationale organisaties, met name de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Het zijn organisaties die elkaar aanvullen en versterken, ieder met hun eigen deskundigheid. Met praktische programma's en projecten zal België de complementariteit en synergie tussen deze organisaties stimuleren.

 

3.         Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor implementatie Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

België en enkele vooraanstaande Belgische persoonlijkheden hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van Europese wetgeving en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Belgisch Voorzitterschap zet zich in voor een doelmatige uitvoering van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarvan het recht van petitie de hoeksteen vormt.

In navolging van de conferenties in Interlaken (2010), Izmir (2011) en Brighton (2012) organiseert het Belgisch Voorzitterschap op 26 en 27 maart 2015 een topconferentie met de titel: "Implementatie van het Europees Verdrag, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid". Het doel is te komen tot een politieke verklaring die een nieuwe impuls geeft aan het in 2010 ingezette hervormingsproces en die tegelijkertijd de nadruk legt op zowel de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de implementatie van het Verdrag als de uitvoering van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof is weliswaar niet langer "slachtoffer van zijn eigen succes", maar toch zijn er nog voldoende uitdagingen. Drie jaar na de conferentie in Brighton is het nu het geschikte moment om de stand van zaken te inventariseren en het gemeenschappelijke politieke engagement voor een effectief, haalbaar Verdragssysteem nog eens onder de aandacht te brengen. Naleving van het internationaal recht staat bij België altijd hoog in het vaandel. Dat blijkt onder andere uit het huidige Belgisch voorzitterschap van het Comité van Juridisch Adviseurs met betrekking tot Internationaal Recht (CAHDI).

Een van de prioriteiten waarvoor België een speciale plaats heeft ingeruimd, is de rol van de media en de vrijheid van meningsuiting, waaronder respect voor en bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden. België zal direct vanaf het begin van het Voorzitterschap steun verlenen aan de organisatie van de European Media Encounter in Brussel: "The Mediane Roadshow. A Journey towards Diversity Inclusiveness in the Media".

Op 10 december, ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens, presenteren België en de Raad van Europa in Brussel gezamenlijk de "Guide to Human Rights for Internet Users".

 

4.         Nog betere bescherming mensenrechten

België hecht veel belang aan de bescherming van de mensenrechten en richt zich in het bijzonder op kansarme en de meest kwetsbare personen. Daarom organiseert het op 9 en 10 december 2014 in Brussel een Europese conferentie over "het belang van het kind". Aan de orde komen theorie en praktijk van het belang van het kind in het gezin. Verder vindt er in Brussel op 4 en 5 december 2014, in het kader van een programma "ontwerpen voor iedereen, crisismanagement voor iedereen", een conferentie plaats met als thema "Omgaan met mensen met beperkingen in rampenplannen en -bestrijding". Op 28 november 2014 is er een prikkelend seminar over de positie van Romajongeren in de politiek.

De strijd tegen schendingen van de mensenrechten op basis van geslacht en de bescherming van vrouwen tegen geweld, zoals huiselijk geweld, zijn voor België en de Raad van Europa een prioriteit. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), dat onlangs in werking trad (01.08.2014), is een belangrijke stap voorwaarts voor alle vrouwen. Dankzij de Raad van Europa.

De Raad van Europa introduceert samen met België het Curriculum "Asiel en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens". Dit project valt onder HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals).

Vanwege ontwikkelingen in de biotechnologie hebben de Raad van Europa en FPS Santé Publique besloten op 4 en 5 mei 2015 in Brussel een congres te organiseren met als thema "Opkomende technologieën en mensenrechten".

 

5.         De toekomst van sociale rechten in Europa

Sociale rechten zijn nauw verbonden met mensenrechten in het algemeen en vormen een integraal onderdeel van het Europees samenlevingsmodel. België streeft naar uitvoering van de uitkomsten van de topconferentie over het Europees Sociaal Handvest in Turijn op 17 en 18 oktober 2014. Het Sociaal Handvest trad 50 jaar geleden in werking en dat wordt gevierd met een colloquium over "De toekomst van de fundamentele sociale rechten in Europa". De nadruk zal komen te liggen op de ondertekening en ratificatie van het "herziene Sociaal Handvest", de aanvaarding door lidstaten van de Raad van Europa van het Protocol inzake collectieve klanten, en de kansen en uitdagingen voor aanvaardiging van deze instrumenten door de Europese Unie.

Vijf jaar na de eerste editie in Gent organiseren de drie gemeenschappen van België een 2e Europese Jeugdwerkconventie. Die vindt plaats van 27 tot 30 april 2015. Het doel is het vinden van een nieuw evenwicht tussen jeugdwerk als instrument voor de arbeidsmarkt voor jongeren en de waarde van jeugdwerk voor individuele ontwikkeling, persoonlijke mondigheid, burgerschap en groepsinteractie. De Conventie is een sterk signaal voor de lidstaten, de Raad van Europa en de Europese Unie voor de ontwikkeling en innovatie van jeugdwerk.

In het kader van het 50-jarig bestaan van het Europees directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen en de gezondheidszorg vindt op 18 november 2014 een eendaagse workshop plaats met als thema "Geneesmiddelen, volksgezondheid en de media".

 

6.         De rol van cultuur en onderwijs voor de bevordering van gezamenlijke waarden

De Raad van Europa is zich sinds haar oprichting bewust van de rol van cultuur en onderwijs bij de bevordering van respect voor culturele diversiteit en de ontwikkeling van gezamenlijke waarden. De drie gemeenschappen van België organiseren daarom op 18 december 2014 een bijeenkomst om de ondertekening van het Europees Cultureel Verdrag 60 jaar geleden op gepaste wijze te vieren.

Onderwijs voor iedereen is - net als cultuur - een verworvenheid die België wil behouden en ontwikkelen voor toekomstige generaties. Daarom is er in december 2014 in Brussel een bijeenkomst van de Stuurgroep Onderwijsbeleid en -praktijk (CDPEE). De Stuurgroep inventariseert  dan welke maatregelen zijn genomen en neemt een besluit over de doelen voor de toekomst.

Op uitnodiging van de Federatie Wallonië-Brussel vindt op 4 en 5 december 2014 in Brussel een bijeenkomst plaats van de opstellers van het Compendium Cultuurbeleid.

België steunt de "No Hate Speech"-campagne van de Raad van Europa van harte, waarbij de Belgische gemeenschappen intensief met elkaar samenwerken. De campagne is ook onderdeel van conflictpreventie, een belangrijk aspect van het buitenlands beleid van België.

Op 27 januari 2015 vindt over de hele wereld de herdenking plaats van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Ervaringen met de gruwelijkheden van het nazisme en de vastbeslotenheid dergelijke wreedheden nooit meer toe te laten, waren de drijfveren voor de oprichting van de Raad van Europa. Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Europa opnieuw te maken met dreigende intolerantie, discriminatie, haatzaaiing en schending van fundamentele rechten en vrijheden.  Het Belgisch Voorzitterschap sluit zich aan bij het initiatief van de Parlementaire Vergadering om in Straatsburg een groots evenement te organiseren waarmee we ons respect tonen voor de slachtoffers en waarmee we duidelijk maken dat we lering trekken uit de geschiedenis, voor nu en voor de toekomst.

 

7.         De rol van bestuur en lokale autoriteiten

Democratische vertegenwoordiging en lokaal bestuur staan hoog op de agenda van de organen van de Raad van Europa. België onderschrijft die doelstellingen en wil ze alle steun geven die ze verdienen.

Naast de reguliere zittingen van de Parlementaire Vergadering zijn er ook bijeenkomsten van het Bureau en de Stuurgroep. Die vinden plaats van 16 tot 18 november 2014, d.w.z. een paar dagen na het begin van het Belgisch Voorzitterschap.

Het Bureau van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa komt op uitnodiging van de Belgische gewesten op 1 december 2014 bijeen in Brussel.

Brussel is op 30 en 31 maart 2015 ook gastheer van de 12e European Conference of Electoral Management Bodies. De Commissie van Venetië bespreekt dan het thema: "Waarborging van neutraliteit, onpartijdigheid en transparantie tijdens verkiezingen: de rol van electoral management bodies". De dag na de conferentie vindt er een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde workshop plaats met als thema "elektronische instrumenten voor lokale democratie".