Ook Vlaanderen drukt haar stempel op het Belgisch Voorzitterschap. Voor Vlaanderen wordt dit Voorzitterschap gecoördineerd door het Departement internationaal Vlaanderen (DiV).

Binnen het luik ‘Mensenrechten’ worden drie specifieke evenementen (mede-)georganiseerd.

Om het belang van kinderrechten en jeugdwerk te benadrukken (co-)organiseert het Vlaams agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) – afdeling Jeugd twee evenementen:

Enerzijds organiseert het in samenwerking met de Franse Gemeenschap en de FOD Justitie en met steun van de Raad van Europa (programma Kinderrechten) ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag een ‘Europese Conferentie over het belang van het kind.  Een dialoog tussen theorie en praktijk. Focus op familiale aangelegenheden’. Het doel is te komen tot een versterking van het begrip en van de toepassing van het complexe en meerduidige concept ‘belang van het kind’. (9-10 december 2014, Egmontpaleis, Brussel)

Anderzijds co-organiseert het agentschap, precies vijf jaar na de Verklaring van Gent, de ‘tweede Europese Conventie rond Jeugdwerk’. De tekst van de (slot)verklaring van deze Conventie zal dienen als inhoud voor de opmaak van “een resolutie of aanbeveling rond de waarde en het belang van jeugdwerk in Europa” aangenomen via de statutaire jeugdorganen van de Raad van Europa en goedgekeurd door het Comité van Ministers. Daarnaast houdt de verklaring ook een krachtige boodschap in om jeugdwerk verder te ontwikkelen, geadresseerd aan de lidstaten, het jeugdwerk, de EU en de Raad van Europa. (27-30 april 2015, the EGG, Brussel)

Daarnaast organiseert DiV, in samenwerking met ASCW – afdeling Jeugd, het agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) – team Integratie en tal van middenveldorganisaties een info- en discussiemoment getiteld: ‘Participatie van Roma en jeugd aan buurt en beleid in Vlaanderen’. (28 november 2014, Huis van het Nederlands, Brussel)

Op vlak van Onderwijs werkt het Departement Onderwijs en Vorming (O&V) samen met de Franse Gemeenschap om de vergadering van het informeel Onderwijscomité van de Raad van Europa (CDPPE) in goede banen te leiden (18 december, onder meer op locatie Vlaams Parlement) met aansluitend de plechtige viering van 60 jaar Europese Culturele Conventie op 19 december in het Egmontpaleis.

Nog op Cultureel Vlak zal de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Frankrijk zal de Vlaamse film promoten tijdens de Week van de Vlaamse Film (24-27 maart 2015, Cinéma Star, Straatsburg). Daarnaast werkt de Afvaardiging aan de promotie van de Vlaamse literatuur (Les Médiatheques, 28 maart) en het Vlaamse theater (Theater Maillon-Wacken).

Het ABB werkt tot slot actief mee aan de organisatie van de zitting van het Bureau van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa. (1 december 2014, Brussels Parlement, Brussel