Back

Дискусија за македонското законодавство за укажувачи

Скопје 1 септември 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Дискусија за македонското законодавство за укажувачи

Македонското законодавство за укажувачи беше предмет на детална дискусија со цел да се зајакне нејзината ефикасност преку зголемена усогласеност со меѓународните стандарди.

Активноста беше организирана од Проектот против економскиот криминал преку видео состанок што се одржа на 31-ви август 2020 година, со учество на претставници од Министерството за правда, Државната комисија за спречување на корупција и раководителот на проект.

Техничкиот труд изработен во рамките на Активноста на Хоризонталната програма II на Советот на Европа / Европската Унија против економски криминал во Северна Македонија обезбеди добра основа за ефективно спроведување на стандардите на Директивата на ЕУ 2019/1937 и Препораката на Советот на Европа CM / REC (2014) 7. Експертите се обединија околу мнозинството препораки дадени од Проектот.

Претстојната дискусија на работната група одговорна за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачи ќе се фокусира на разјаснување на отворените прашања со помош на Проектот со цел да се дозволи нацрт-законодавството да биде доставено за понатамошно усвојување.