Retour

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa Prezydenta Polski do zawetowania zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Komunikat
Strasburg 22/07/2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa Prezydenta Polski do zawetowania zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Z przykrością stwierdzam, że nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przyjęta 16 lipca przez niższą izbę polskiego parlamentu (Sejm), nie zobowiązuje podmiotów świadczących usługi medyczne do wskazania pacjentkom, w przypadku odmowy świadczenia usługi medycznej ze względu na sumienie, innego lekarza lub podmiotu, który zapewni świadczenie takiej usługi.

Dwukrotne usunięcie przez Sejm tego kluczowego przepisu, którego autorem jest polski rząd i który uzyskał poparcie Senatu, jest sprzeczne z moim zaleceniem pod adresem Polski, aby pilnie poprawione zostały wadliwe ramy instytucjonalno-prawne dotyczące odmowy wykonania aborcji w oparciu o „klauzulę sumienia”. Ramy te wciąż poważnie utrudniają dostęp kobiet i dziewcząt w Polsce do przysługującej im opieki medycznej oraz korzystanie przez nie z ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Jest to także sprzeczne z niedawną decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy, który w ramach nadzoru nad wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce zdecydowanie zaapelował do polskich władz o niezwłoczne przyjęcie takiego przepisu.

Wzywam Prezydenta Polski do zawetowania przyjętych przez Sejm przepisów, a polski Sejm do ponownego rozpatrzenia tekstu w celu dostosowania go do standardów praw człowieka Rady Europy i zobowiązań Polski.