Back Together Have Your Say! “50-50” training seminar in Ukraine / З УСІМА І РАЗОМ: СКАЖИ СВОЄ СЛОВО! тренінг-семінар “50-50”

Deadline for applications: 23 April 2018, 13:00 CET / Кінцевий термін подачі заявок: 23 квітня 2018 13:00 Центральноєвропейського часу
Lviv, Ukraine / Львів, України 14-20 May 2018 / 14-20 травня 2018
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Together Have Your Say! “50-50” training seminar in Ukraine / З УСІМА І РАЗОМ: СКАЖИ СВОЄ СЛОВО! тренінг-семінар “50-50”

“50-50” training seminar for specialists from national and local authorities of Ukraine working with young people  and representatives of youth non-governmental organisations

The seminar 50/50 in 2018 will take place from 14 to 20 May 2018 in Lviv, in the framework of the programme of the Youth capital of Ukraine 2018.

Aims and objectives

The aim of the training seminar is to improve participants’ competences to ensure youth participation in youth policy processes and to implement projects for youth participation in line with the Revised European Charter on Youth participation.

Objectives of the seminar:

 • To develop participants’ knowledge about the European Revised Charter on the participation of young people in local and regional life and the manual “Have your say!” and to reflect how it is used at local and regional levels
 • To explore, analyse and to reflect on existent forms, tools and methods for youth participation, on their accessibility, efficiency and attractiveness for diverse groups of young people in Ukraine
 • To discuss current context and recent initiatives and developments in the youth field in Ukraine at different levels;
 • To develop participants’s competences to influence decisions and in strengthening cooperation between different stakeholders of the youth field at local, regional and national level for further development of youth policy and youth work in Ukraine.

Presentation of the seminar

On-line application form


Tренінг-семінар “50-50” для фахівців національних, регіональних та місцевих органів влади, установ, представників молодіжних організацій та організацій, які працюють з молоддю

Тренінг-семінар 50-50 відбудеться з 14-го по 20-е травня 2018 року у Львові, в рамках програми “Молодіжна столиця України - 2018.”

Мета та завдання

Метою тренінгу-семінару є покращення компетенцій учасників у сфері забезпечення громадської участі молоді та впровадження проектів задля участі молоді відповідно до положень Переглянутої Європейської хартії про участь молоді. 

Завдання:

 • Ознайомити учасників з Переглянутою Європейською хартією про участь молодих людей в регіональному та місцевому житті та Посібником «Скажи своє слово!» та осмислити можливості застосування на регіональному та місцевому рівнях;
 • Розкрити, проаналізувати та осмислити існуючі форми, інструменти та методи участі молоді, їх доступність, ефективність і привабливість для різних груп української молоді;
 • Обговорити актуальний стан та ініціативи щодо розвитку молодіжної сфери в Україні на різних рівнях;
 • Розвинути компетенції учасників щодо впливу на рішення та зміцнення співпраці між різними учасниками молодіжної сфери на місцевому, регіональному та національному рівнях задля кращого розвитку молодіжної політики та молодіжної роботи;
 • Зробити посильний внесок в покращення діалогу та співпраці між учасниками задля розвитку нових якісних ініціатив, що сприятимуть сталості молодіжної участі на регіональному і місцевому рівнях.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДБІР ДЛЯ УЧАСТІ

Форма заявки

        

Logo of the Council of Europe Youth Department