Back

Artificiell intelligens: Helsingforskonferensens slutsatser

AI bör utvecklas på ett människoinriktat sätt som ger vinster för individer och samhällen
Europarådet Helsingfors 27 februari 2019
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
Antti Häkkänen

Antti Häkkänen

Helsingforskonferensens huvudsakliga budskap rörande inverkan av den artificiella intelligens (AI) utveckling på mänskliga rättigheter – är att det behövs mer forskning, förståelse, tillit och transparens inom AI, samt samverkan mellan olika intressenter.

Den andra och avslutande dagen av konferensen inleddes av Finlands justitieminister Antti Häkkänen och Liliane Maury Pasquier, ordförande i Europarådets parlamentariska församling. En session om AI och rättsstatsprincipen hölls och konferensens slutsatser publicerades.

Konferensens slutsatser – som publicerats i dag, och som ger vägledning för en väg framåt som säkerställer att utvecklingen av AI sker på ett sätt som både är säkert och till allas gagn – innehåller följande punkter:

 • Genomtänkt politiskt gensvar utan fördröjning bör placeras högst upp på regeringarnas politiska agendor,
 • De ekonomiska förtjänster som vinns genom AI kan inte förverkligas utan att på korrekt sätt respektera potentialen för ekonomisk tillväxt och innovation inom AI,
 • Stater och alla andra intressenter behöver koordinera sina ansträngningar, bland annat genom att dela med sig av information och bra tillvägagångssätt,
 • AI ska utvecklas på ett människoinriktat sätt för att skapa förtjänster för individer och samhällen,
 • Effektiva övervakningsmekanismer och demokratiska metoder för översyn rörande utformning, utveckling och tillämpning av AI måste finnas på plats,
 • Allmänhetens medvetande om potentiella risker och förtjänster med AI måste stärkas och nödvändiga nya kompetenser och färdigheter utvecklas,
 • Effektiva och lagenliga mekanismer för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter och stoppa diskriminering, ojämlikhet och partiskhet är nödvändiga,
 • Algoritm-transparens är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa tillbörligt skydd av rättigheter,
 • Jämlikheten inför lagen får inte äventyras av algoritmberäkningar,
 • AI måste kompileras så att man säkerställer att tekniska framsteg görs i enlighet med principerna för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, och med respekt för befintliga normsättande internationella instrument,
 • Europarådet ska fortsätta att ta fram sektorspecifika rekommendationer, riktlinjer och uppförandekoder för att främja mänskliga rättigheter och hållbarheten hos demokratiska institutioner och processer. Europarådet ska övervaka inverkan av AI på de gemensamma grunderna för demokratiska samhällen.

Tvådagarskonferensen Governing the Game Changer – Impacts of artificial intelligence development on human rights, democracy and the rule of law (Styra den förändrande spelplanen – hur utvecklingen av artificiell intelligens påverkar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen) arrangerades av Europarådet och det finländska ordförandeskapet i ministerkommittén.


Events Events
Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter