Back

Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva včas?

Štrasburku, Francie 16/05/2013
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Jak podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva včas?

Obdobně jak tomu bývá v případech práva obrátit se na soud či jiný orgán s opravným prostředkem, i v případě Evropského soudu pro lidská práva příslušná právní norma stanoví lhůtu, ve které je možno tak učinit. V případě individuální stížnosti na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod tuto lhůtu upravuje článek 35 odst. 1 Úmluvy, podle kterého, co se týče lhůty, může soud posuzovat stížnost podanou ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí.

Ve stručnosti lze konstatovat, že lhůta k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva běží ode dne, kdy byli stěžovatel nebo jeho právní zástupce dostatečně seznámeni s konečným vnitrostátním rozhodnutím. Zpravidla tato skutečnost nastane doručením takového rozhodnutí nebo jeho veřejným vyhlášením a znamená počátek běhu šestiměsíční lhůty k podání stížnosti.

Poněkud nejednoznačný pak až donedávna byl výklad konce šestiměsíční lhůty. Vnitrostátní procesní předpisy členských států Rady Evropy totiž v některých případech stanoví, že pokud konec lhůty připadá na den pracovního klidu, pak lhůta končí prvním následujícím pracovním dnem. K otázce, zda se toto pravidlo uplatní i v případě lhůty počítané podle Úmluvy se nakonec Evropský soud vyjádřil ve svém rozhodnutí ve věci Sabri Güneş proti Turecku ze dne 29.6.2012. V tomto rozhodnutí Evropský soud dospěl k závěru, že k vnitrostátní praxi o konci lhůty nelze v řízení před Evropským soudem přihlížet. Konec lhůty k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva proto nastane i v den pracovního klidu.

Zachování lhůty k podání stížnosti Evropský soud posuzuje podle poštovního podacího razítka a data na něm uvedeného. Postačí tedy, aby stížnost byla Evropskému soudu odeslána před uplynutím lhůty.

K budoucí praxi Evropského soudu nutno podotknout, že Výbor ministrů Rady Evropy přijal dne 16.5.2013 patnáctý protokol k Úmluvě, kterým, poté co nabude účinnosti, dojde ke zkrácení nynější šestiměsíční lhůty na čtyřměsíční.

 


national pages national pages

Take HELP online courses!

Free Course Registration

news archive news archive

Looking for news from 2014?

Get the feed here!