Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Если мы хотим создать открытые, толерантные и инклюзивные общества, крайне важно уделять внимание образованию

Генеральный секретарь Париж 26 ноября 2019 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Если мы хотим создать открытые, толерантные и инклюзивные общества, крайне важно уделять внимание образованию

Выступая на заседании министров образования в Париже 26 ноября, Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич подчеркнула важность содействия образованию, направленному на формирование культуры цифрового гражданства, а также преподаванию истории в Европе.

Выдержки из её выступления:

«Когда создавался Совет Европы 70 лет назад, необходимо было на основе твердого убеждения извлечь уроки из прошлого и принять меры для обеспечения лучшего настоящего и лучшего будущего.

Если мы хотим создать открытые, толерантные и инклюзивные общества, крайне важно уделять внимание образованию.

Как известно, Совет Европы с давних пор поддерживает различные образовательные инициативы.

В их числе ‒ Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека.

Ее рамки компетенций в области демократической культуры определяют конкретные навыки, необходимые молодым людям для основательного понимания общества, в котором они живут, и участия в его жизни.

Однако во все более оцифрованном мире мы должны позаботиться о том, чтобы воспитание гражданственности в полной мере отвечало нашим целям.

Цифровая среда может подвергать пользователей злоупотреблениям, делать их уязвимыми по отношению к преступности и приводить к их неправильному информированию, и это в первую очередь относится к молодежи.

Каким же образом в мире цифровых технологий мы можем расширить компетенции демократической культуры?

Недавно Комитет министров принял рекомендацию о развитии и продвижении образования, направленного на формирование культуры цифрового гражданства.

В рекомендации, в частности, содержится призыв к государствам-членам пересмотреть свое законодательство, политику и практику, а также обеспечить специальную подготовку преподавателей и других специалистов в области образования.

Обучение истории, которое также нашло отражение в Европейской культурной конвенции, принятой в Париже в 1954 году, является одним из достижений Совета Европы.

В условиях распространения популизма и ксенофобии в Европе обучение истории вносит надлежащий вклад в обеспечение сбалансированности образовательной среды.

Поэтому мы приняли решение активизировать нашу работу в этом направлении и данный процесс идет сейчас полным ходом.

И теперь мы хотим укрепить связь между преподаванием истории и культурой демократии.

Без знания и понимания истории мы можем не понять, что может происходить, когда больше нет места демократии, правам человека, уважению человеческого достоинства, человечности.

Без знания и понимания истории молодые люди могут стать легкой мишенью и добычей для тех, кто распространяет предрассудки, раздор и ненависть.»

На конференции, организованной в рамках председательства Франции в Комитете министров Совета Европы, министры образования государств ‒ членов Совета Европы (*) обсудят вопросы, касающиеся этики использования цифровых технологий и развития критического мышления, а также предложение о создании Обсерватории по вопросам преподавания истории в Европе.

(*) Министры образования 50 государств ‒ участников Европейской культурной конвенции (47 государств ‒ членов Совета Европы, а также Беларусь, Казахстан и Святой Престол).


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
27 October 2021 Strasbourg (9 a.m.-10 a.m., Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin)

Presentation to the press of the World Forum for Democracy 2021

28 October 2021 Paris (Centre Pompidou) and online

50th anniversary of the Pompidou Group

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web