Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Violenza contro le donne: comunicato congiunto di OCSE, Consiglio d’Europa, Commissione europea e UN Women

Vice Segretario generale Bruxelles 11 dicembre 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), il Consiglio d’Europa, la Commissione europea e UN Women hanno concordato l’azione globale per combattere la violenza contro le donne. Queste istituzioni hanno confermato oggi il loro pieno impegno per l’eliminazione della violenza basata sul genere e hanno esaminato il modo di procedere per intraprendere un’azione coordinata.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), rappresentata da Ángel Gurría, Segretario generale;

Il Consiglio d’Europa, rappresentato da Gabriella Battaini-Dragoni, Vice Segretario generale;

La Commissione europea, rappresentata da Věra Jourová, Commissario per la Giustizia, i Consumatori e l’Uguaglianza di genere;

UN Women, rappresentata da Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direttore esecutivo.

La violenza contro le donne e le ragazze è un’epidemia globale. La violenza colpisce tutte le comunità del mondo e almeno una donna su tre in tutto il mondo è stata vittima di violenza fisica o sessuale. La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più comuni e gravi violazioni dei diritti umani. I costi di tale cultura della violenza per le nostre comunità, sia per gli uomini che per le donne, sono enormi.

La promozione dell’uguaglianza di genere e il godimento di tutti i diritti umani delle donne e delle ragazze sono obiettivi prioritari in tutte le nostre azioni volte a combattere la violenza contro le donne e le ragazze, inquadrate in modo strategico nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo partenariato strategico chiede un maggiore impegno per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne e delle ragazze.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web