Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Отмывание денег и финансирование терроризма: в докладе Конференции сторон Варшавской конвенции содержится оценка системы контроля банковских операций

Конференция сторон договора СДСE № 198 Страсбург 16 декабря 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Отмывание денег и финансирование терроризма: в докладе Конференции сторон Варшавской конвенции содержится оценка системы контроля банковских операций

Конференция сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, отвечающая за мониторинг применения положений договора, опубликовала доклад, в котором оценивается то, каким образом государства-участники осуществляют контроль за банковскими операциями с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Авторы доклада приходят к выводу о том, что большинство государств-участников – хотя и с существенными различиями – применяют статьи 7(2c) и 19(1) конвенции, которые обеспечивают компетентным органам специальный инструмент для мониторинга в течение определенного периода времени банковских операций, осуществляемых через один или несколько установленных счетов.

Кроме того, в докладе содержится ряд общих и конкретных для каждой страны рекомендаций. Государства-участники призываются к выполнению соответствующих рекомендаций.

В целом мониторинг банковских операций является практикой, которая повышает эффективность расследований случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других серьезных преступлений.

Открытая для подписания в Варшаве в 2005 году Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198) на данный момент вступила в силу в 37 государствах – членах Совета Европы. Еще шесть стран подписали ее, но пока не ратифицировали.

Это первый международный договор, охватывающий как предупреждение случаев отмывания денег и финансирования терроризма, так и борьбу с ними. В документе учитывается тот факт, что быстрый доступ к финансовой информации или информации об активах преступных организаций, включая террористические группы, является ключом к успешному применению превентивных и репрессивных мер и в конечном итоге представляет собой наилучший способ недопущения этих преступлений.

Конференция сторон, созданная в соответствии с договором, следит за его применением посредством проведения тематических обзоров, одновременно оценивая применение каждой Стороной конкретной статьи конвенции.


Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
23-25 May Cork (Ireland) and online (2 p.m. GMT)

Child and youth participation for Europe

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
galleries link
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web