Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

12 February 2019
The Netherlands accepted Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (CETS No. 214).

7 February 2019
Turkey ratified the European Convention for the Protection of Animals during International Transport (Revised) (ETS No. 193).

7 February 2019
The United Kingdom signed the Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) (CETS No. 220).

Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
20-22 February Helsinki (Marina Congress Center)

Seminar on Education and training pathways for youth workers

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

                       

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web