Συμβούλιο της Ευρώπης:

 

Λοιποί οργανισμοί

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+ Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) παρέχει δωρεάν μαθήματα γλωσσών μέσω διαδικτύου σε πρόσφυγες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατόπιν γλωσσικής εξέτασης. Τα μαθήματα παρέχονται από ένα δικαιούχο ίδρυμα του Erasmus+, κατόπιν απόφασής του για συμμετοχή στο πρόγραμμα (πανεπιστήμια, ΜΚΟ κ.λπ.) για μέγιστη διάρκεια 13 μηνών.
  • ΟΟΣΑ: έκθεση με τίτλο «Πώς να επιτύχει η ένταξη: πρόσφυγες και άλλοι που χρήζουν προστασίας» (Making Integration Work: Refugees and others in need of protection) τονίζει τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • ΙΟΜ: (σχ. και www.greece.iom.int/): Μεταναστευτικές ροές (Migration flows). Βλ. επίσης: Βασική ορολογία για τη Μετανάστευση, διαθέσιμη στα αγγλικά (Key Migration Terms)
  • ΥΑ- Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
  • ΥΑ-ΔΟΜ: Κοινή δήλωση για τη μετανάστευση και τις μετακινήσεις των προσφύγων (Joint statement on migration and refugee movements) (February 2017)