πληροφορίες για την πληρωμή

AZ BG CS EL EN FR HY PL RO RU SQ UK

Δίκαιη ικανοποίηση

Άρθρο 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Δίκαιη ικανοποίηση: Εάν τo Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση της Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων της, και αv τo εσωτερικό δίκαιο τoυ Υψηλού Συμβαλλόμενου Μέρους δεv επιτρέπει παρά μόνο ατελή εξάλειψη τωv συvεπειώv της παραβίασης αυτής, τo Δικαστήριο χορηγεί, εφόσον είναι αναγκαίο,στον παθόντα  δίκαιη ικανοποίηση.

Μετά την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου 14, την 1η Ιουνίου 2010, η Επιτροπή των Υπουργών επιβλέπει επίσης την εκτέλεση των όρων των φιλικών διακανονισμών που επικυρώνονται από το Δικαστήριο (Άρθρο 39 της Σύμβασης), περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού το οποίο το Κράτος έχει συμφωνήσει να καταβάλλει στον προσφεύγοντα σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού αυτού. (διαβάστε περισσότερα...)

Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο προσφεύγων για να λάβει μια άμεση πληρωμή περιγράφεται στη διαβιβαστική επιστολή της απόφασης του Δικαστηρίου. 

Εποπτεία πληρωμών

Η πληρωμή έγινε (μια προθεσμία 2 μηνών για υποβολή παραπόνων ή παρατηρήσεων)

Για τα παρακάτω δύο είδη υποθέσεων, ο προσφεύγων έχει δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης των καταλόγων για να υποβάλει ένα παράπονο αν υπάρχει πρόβλημα.  Μόλις περάσει η προθεσμία αυτή, ο προσφεύγων θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την πληρωμή των ποσών  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κράτους.

Η πληρωμή δεν έγινε ή είναι ατελής

Στο πρώτο είδος υποθέσεων, το Τμήμα για την Εκτέλεση των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει λάβει γραπτή επιβεβαίωση καταβολής της πληρωμής της δίκαιης ικανοποίησης από τις εθνικές αρχές ή η πληροφόρηση είναι ελλιπής.

Για το δεύτερο είδος υποθέσεων, η πληρωμή έχει επιβεβαιωθεί αλλά εκτός προθεσμίας και με καμία ένδειξη σχετικά με τον τόκο υπερημερίας.

Επικοινωνία προσφεύγοντος / παράπονα Επικοινωνία προσφεύγοντος / παράπονα

Εάν επιθυμείτε να λάβετε ή να αποστείλετε πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή δίκαιης ικανοποίησης που σας επιδικάστηκε από το Δικαστήριο ή για να υποβάλετε τα παράπονά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Συμβούλιο της Ευρώπης / Council of Europe

DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE


  +33(0)3.88.41.27.93

  dgI_execution_just_satisfaction@coe.int

 

Ενημερωτικό έντυπο Ενημερωτικό έντυπο

Παρακολούθηση της καταβολής των ποσών που έχουν επιδικαστεί ως δίκαιη ικανοποίηση: μια ανασκόπηση της τρέχουσας πρακτικής της Επιτροπής Υπουργών

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web