Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δίκαιη ικανοποίηση

Γενικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πληρωμή των ποσών που επιδικάζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  ως δίκαιη ικανοποίηση, μαζί με τον ενδεχόμενο τόκο  υπερημερίας  αποτελεί τμήμα της εκτέλεσης των  οριστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου. Η πληρωμή επιβλέπεται από την Επιτροπή Υπουργών.

Το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάζεται, το νόμισμα, ο δικαιούχος, η  προθεσμία και ο προορισμός της πληρωμής, καθώς και το ποσοστό του τόκου  υπερημερίας προσδιορίζονται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Οι όροι πληρωμής δεν μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς και είναι δεσμευτικοί για το Κράτος χωρίς εξαίρεση.  Ωστόσο, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όροι πληρωμής διαφορετικοί από εκείνους που προβλέπονται από τη δικαστική απόφαση  έχουν γίνει αποδεκτοί, εφόσον οι πλευρές έχουν συμφωνήσει σε  αυτό (για παράδειγμα, διαφορετικός προορισμός πληρωμής ή διαφορετικό νόμισμα).

Για τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με την πληρωμή της δίκαιης ικανοποίησης που επιδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή για τον τόκο υπερημερίας, όπου τυγχάνει εφαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων μέσω φαξ (+33 (0)3 88 41 27 93), ταχυδρομείου (Conseil de l’Europe, Service de l’Exécution des Arrêts, F-67075 STRASBOURG CEDEX) ή e-mail ([email protected]).

Διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη πληρωμής για δίκαιη ικανοποίηση που επιδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το ποσό της δίκαιης ικανοποίησης που επιδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς