Fou redireccionat a https://www.coe.int/ca/web/human-rights-channel/internet-rights-and-protection/videos/-/asset_publisher/j61mOEdcdaWp/content/42 .

Feu clic al següent enllaça si voleu descartar aquesta redirecció i accedir a l'URL original: Enllaça .

logo Council of Europe logo Council of Europe Human rights Channel - La chaîne des droits humains
Council of Europe,
Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex, France -
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
Disclaimer - © Council of Europe 2020 - © photo credit - Contact - RSS - Report fraud & corruption