Poziv za dostavljanje aplikacija

11. januar 2021 Bosna i Hercegovina

Škola za Političke studije Vijeća/Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresirane kandidate da dostave svoje aplikacije za učešće u školi, Generacija 2021. Aplicirati mogu sve zainteresovane osobe, sa znanjem engleskog jezika, ne starije od 35 godina, državljani Bosne i...

Read More

Jačanje kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini

15-12-2020 Bosna i Hercegovina

Uz izazovnu ekonomsku situaciju uslijed koje radnici prelaze državne granice i sve više ljudi prosi na ulici, kao i veliki priliv migranata, situacija na polju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije se pogoršala u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine...

Read More

Webinar za razvoj kompetencija novoimenovanih sudija o sudskoj praksi ESLJP-a

22/12/2020 Bosna i Hercegovina

Postoji snažna potreba za razvojem kompetencija novoizabranih sudija da pravilno koriste sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava tokom izrade presuda i sudskih akata. Stoga je 21. i 22. decembra 2020. organizovan dvodnevni webinar/obuka o pravnom obrazloženju i izradi presuda u krivičnim...

Read More

Zaštita ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kroz usklađivanje sudske prakse

17. decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Vijeće Evrope nastavlja sa jačanjem odjeljenja sudske prakse u okviru najviših sudova Bosne i Hercegovine. Odjeli predstavljaju mehanizam za postizanje veće dosljednosti sudske prakse u zemlji koja nema u tu svrhu ustanovljeno nadređeno pravosudno tijelo na državnom nivou. Od 17. decembra 2020....

Read More

Drugi sastanak Odbora za koordinaciju nacionalnih manjina o poboljšanju zaštite prava u skladu sa evropskim standardima

16. decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Drugi sastanak koordinacione grupe za nacionalne manjine održan je u online formatu, 15. decembra 2020.godine Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, podsjetila je da je glavni cilj ove koordinacione grupe jačanje komunikacije i koordinacije između...

Read More

Drugi kaskadni trening o kleveti za sudije i tužioce Federacije Bosne i Hercegovine

14. decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Sudije i tužioci iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) učestvovali su u kaskadnom treningu o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u pravosudnom sistemu. Obuka o kleveti održana je kroz studije slučaja i praksu Europskog suda za ljudska prava, kao i Ustavnog suda u Bosne i Hecegovine. Također,...

Read More

Evropska unija i Vijeće Evrope pokreću novu kampanju usmjerenu na borbu protiv govora mržnje na Zapadnom Balkanu

BLOKIRAJ MRŽNJU, PODIJELI LJUBAV!

15. decembar 2020 Zapadni Balkan

Govor mržnje je u porastu širom Evrope, ugrožava socijalnu koheziju i dovodi ljudska prava u opasnost. Na Zapadnom Balkanu govor mržnje posebno pogađa članove ranjivih grupa, koji su već stigmatizovani i diskriminisani tokom pandemije COVID-19. Da bi se suprotstavili ovoj pojavi, Evropska unija...

Read More

Učenice i učenici iz regije razgovarali o ljudskim pravima i vrijednostima tokom prve online pričaonice o demokratskoj školi

10. decembar 2020 Bosna i Hercegovina

U okviru zajedničkih projekata Evropske unije i Vijeća Evrope "Kvalitetno obrazovanje za sve", 31 učenica i učenik iz srednjih škola u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji sastali su se online 10. decembra 2020. godine kako bi razgovarali o mogućnostima i izazovima za ljudska prava i...

Read More

Obuka iz primjene alata i programa za rehabilitaciju nasilnih i ekstremističkih zatvorenika u Bosni i Hercegovini

9-10 decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Dvodnevna online obuka tokom koje je težište stavljeno na razvoj kapaciteta kazneno-popravnog sistema i vještina zaposlenih u pogledu postupanja sa nasilnim i ekstremističkim zatvorenicima u BiH okupila je predstavnike ministarstava pravde Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH i Republike...

Read More

Vijeće Evrope jača kapacitete sudija da primjenjuju evropske standarde ljudskih prava

9-10 decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Dvodnevni webinar/obuka o obrazloženju i izradi presuda u građanskim predmetima je organizovana 9. i 10. decembra 2020. za 23 sudija prvog stepena kao dio njihove početne obuke. Ova aktivnost je organizovana u saradnja sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne...

Read More

Razgovor sa EU o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava od strane Bosne i Hercegovine

9. decembar 2020

7. decembra 2020, direktor za ljudska prava Vijeća Evrope održao je online sastanak sa direktorom za zapadni Balkan, EU DG NEAR, a na kome se razgovaralo o dugo očekivanom izvršenju presuda iz grupe Sejdić i Finci, a koja se sastoji od četiri presude Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču...

Read More

Kaskadni trening o govoru mržnje za sudije i tužioce Republike Srpske

3-4 decembar 2020 Bosna i Hercegovina

Kaskadni trening na temu govora mržnje za pripadnike pravosuđa i policiju Republike Srpske okupio je 15 učesnika i učesnica. Obuka o krivičnopraynim aspektima govora mržnje obuhvatila je diskusiju o međunarodnom okviru u Bosni i Hercegovini (BiH), dvostruki pristup Evropskog suda za ljudska prava...

Read More

ROMACTEDII Poziv za dostavljanje ponuda: organizacije za podršku

30. novembar 2020 Strazbur

U okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope ROMACTED Faza II „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou“, objavljen je poziv za podnošenje ponuda za organizacije za podršku. Zajednički program Evropske unije / Vijeća Evrope ROMACTEDII bit će prirodan...

Read More

Razvoj zatvorskog softvera u Bosni i Hercegovini

26. novembar 2020 Bosna i Hercegovina

Uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, zatvorske uprave u Bosni i Hercegovini započele su proces uvođenja informacionih tehnologija u svjetlu preporuka Vijeća Evrope. Radna grupa koju čine zatvorski stručnjaci i konsultanti Vijeća Evrope su održali online koordinacijski sastanak 26. novembra...

Read More

Na okruglom stolu predstavljena dva strateška dokumenta za podršku sistemu za provođenje krivičnih sankcija u BiH

23. novembar 2020 Bosna i Hercegovina

23. novembra 2020. godine, u organizaciji Vijeće Evrope, održan je okrugli stol na kojem su predstavljena dva strateška dokumenta usmjerena na unaprjeđenje postupanja sa nasilnim i ekstremnim zatvorenicima (VEPs), i to „Smjernice za upravljanje, edukaciju i stručno usavršavanje zatvorskog osoblja...

Read More

Evropska konvencija o ljudskim pravima u univerzitetskom obrazovanju i stručnom osposobljavanju

23. novembar 2020

Obrazovanje i stručno osposobljavanje budućih pravnih stručnjaka i državnih službenika o Evropskoj konvenciju o ljudskim pravima od presudne je važnosti za osiguravanje provedbe Konvencije na nacionalnoj razini. Široko znanje o Konvenciji među sucima, tužiteljima i advokatima doprinosi promicanju...

Read More

Online prezentacija studije “Pregled odredbi kodeksa o audiovizuelnim uslugama u vezi sa zaštitom maloljetnika“

19. novembar 2020 Bosna i Hercegovina

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija), Europska unija i Vijeće Evrope organizovali su danas vebinar na kojem je predstavljena studija "Pregled odredbi kodeksa o audiovizuelnim uslugama u vezi sa zaštitom maloljetnika“. „Studija daje konkretne prijedloge o tome kako unaprijediti zaštitu...

Read More

Informativna obuka iz primjene Priručnika za upravljanje predmetom/slučajem (CMS) za zatvorenike sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem

19. novembar 2020 Bosna i Hercegovina

Vijeće Evrope je 19. novembra 2020. godine održalo četvrtu informativnu sesiju za obuku iz primjene Priručnika za upravljanje predmetom/slučajem (CMS) za zatvorenike sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem. Tom prilikom stručnjaci i praktičari iz kazneno-popravnih ustanova Bihać i Banja Luka,...

Read More

Na putu ka deliberativnoj demokratiji u Gradu Mostaru: Kongres uključuje civilno društvo

18. novembar 2020 Bosna i Hercegovina

18. novembra 2020. godine, Kongres je organizovao online sastanak kako bi predstavio projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” organizacijama civilnog društva i medijima, i kako bi se diskutovalo o načinima na koji lokalni partneri mogu biti uključeni u različite faze deliberativnog...

Read More

Izrada alata za utvrđivanje indikatora radikalizacije te spiska indikatora podložnosti radikalizaciji zatvorenika u kazneno-popravnim zavodima

18. novembar 2020 bosna i hercegovina

U organizaciji Vijeća Evrope, 18. novembra 2020. godine, održan je drugi sastanak Radne grupe za izradu osnovnog alata za utvrđivanje indikatora radikalizacije, te izradu spiska indikatora podložnosti radikalizaciji u zatvorenom okruženju. Sastanku su prisustvovali stručnjaci iz kazneno-popravnih...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas