Back

Države moraju hitno djelovati kako bi izbjeglice koje bježe iz Ukrajine zaštitile od trgovine ljudima

Strazbur 17. mart 2022

Grupa eksperata Vijeća Evrope za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) upozorila je na opasnost da osobe koje bježe od oružanog sukoba u Ukrajini postanu žrtve trgovine ljudima i eksploatacije, usred najbrže rastućeg priliva izbjeglica u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Oko tri miliona ljudi bilo je primorano da napusti Ukrajinu za manje od tri nedelje, tražeći utočište u susednim zemljama i dalje širom Evrope. Procjenjuje se da su 90% njih žene i djeca. Generalna sekretarka Vijeća Evrope naglasila je ranjivost žena i djevojčica na seksualno nasilje dok pokušavaju izbjeći sukob, i obećala je podršku Organizacije državama članicama u zbrinjavanju izbjeglica koje stižu iz Ukrajine.

Došlo je do izuzetne podrške, sa mnogo ljudi koji su ukrajinskim izbeglicama nudili prevoz i smeštaj. Međutim, neviđeni protok ljudi predstavlja značajne logističke izazove i za državne institucije i za humanitarne organizacije, posebno u zemljama koje graniče s Ukrajinom. Organizacije civilnog društva na prvoj liniji i novinari oglasili su alarm zbog sumnjivih slučajeva trgovine ljudima u koje su umiješane ukrajinske izbjeglice. Postoje izvještaji o trgovcima koji ciljaju na djecu bez roditelja koja bježe iz Ukrajine, a mnoga takva djeca se trenutno vode kao nestala, nakon hitnih evakuacija sirotišta i hraniteljskih domova. U nekim zemljama, specijalizovane nevladine organizacije za borbu protiv trgovine ljudima dijele letke izbjeglicama, upozoravaju ih na rizike prihvatanja prevoza i smještaja od stranaca i informišu ih kako da potraže pomoć i prijave sumnjive slučajeve postojećim nacionalnim linijama za pomoć žrtvama trgovine ljudima.

Helga Gayer, predsjednica GRETA-e, rekla je: “Javni zvaničnici i organizacije civilnog društva u zemljama koje primaju ukrajinske izbjeglice moraju biti upozorene na rizike trgovine ljudima i eksploatacije. Moraju se preduzeti hitni koraci da se ojača koordinacija na graničnim prelazima i prihvatnim objektima i da se osigura tačna registracija izbjeglica i njihov pristup potrebnoj dokumentaciji, dozvolama boravka i osnovnim uslugama.”

“Ljudi koji bježe od rata su fizički i psihički oslabljeni, neupućeni u svoje novo okruženje i vrlo ranjivi da postanu plijen kriminalcima. Strukture koje primaju izbjeglice moraju osigurati da budu obaviještene o svojim pravima, na jeziku koji razumiju, i da im se pruži psihološka i materijalna podrška. Vlasti moraju poduzeti korake da spriječe lažne ponude prijevoza, smještaja i posla, te ojačati sigurnosne protokole za djecu bez pratnje, povezujući ih sa nacionalnim sistemima dječije zaštite”, dodala je.

GRETA je takođe duboko zabrinuta za sigurnost osoblja organizacija civilnog društva koje rade na polju borbe protiv trgovine ljudima u Ukrajini, kao i za težak položaj brojnih žrtava trgovine ljudima kojima oni pomažu. GRETA je već u svom drugom izvještaju o Ukrajini, objavljenom 2018. godine, primijetila povećanu ranjivost miliona interno raseljenih osoba koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove nakon ilegalne aneksije Autonomne Republike Krim i grada Sevastopolja 2014. godine i oružanog sukoba u oblastima Donjecka i Luganska. Poteškoće sa kojima se već suočavaju ove interno raseljene osobe pogoršane su trenutnim vojnim napadom Ruske Federacije, stavljajući ih u još veći rizik od ponovne viktimizacije.

GRETA podsjeća na obaveze 48 država potpisnica Konvencije Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima da spriječe trgovinu ljudima i da identifikuju i zaštite žrtve trgovine ljudima. Ove obaveze i dalje važe – i imaju povećanu važnost – u vremenima vanrednih situacija, kao što je masovni dolazak izbeglica. Konvencija prepoznaje važnost da države članice omoguće legalno odvijanje migracije. Takođe zahteva od država potpisnica da uspostave adekvatne procedure identifikacije koje omogućavaju otkrivanje žrtava trgovine ljudima, uključujući među osobama koje traže međunarodnu zaštitu, i da im omogući da ostvare niz prava na pomoć, zaštitu i kompenzaciju. Smjernice GRETA-e o pravima žrtava trgovine ljudima i osoba koje su u opasnosti od trgovine ljudima na međunarodnu zaštitu su od značaja u ovom pogledu.

GRETA nastavlja da prati implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima kako bi osigurala da države potpisnice Konvencije održe svoju posvećenost sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima. U skladu sa Pravilima o proceduri za ocjenu primjene Konvencije, ako GRETA dobije pouzdane informacije koje ukazuju na situaciju u kojoj problemi zahtijevaju hitnu pažnju kako bi se spriječio ili ograničio obim ili broj teških kršenja Konvencije, može hitno zatražiti informacije bilo kojoj stranci ili stranama potpisnicama Konvencije i izvršiti hitnu posjetu.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas