Vijeće/Savjet Evrope je najstarija politička organizacija na evropskom kontinentu, osnovana 1949. godine.

Organizacija:

  • Udružuje/grupiše 47 zemalja, uključivši i 22 zemlje Centralne i Istočne Evrope
  • Posjeduje i prijavu za člansto još jedne zemlje (Bjelorusije)
  • Je dala status promatrača sljedećim zemaljama: Svetoj Stolici, SAD-u, Kanadi, Japanu i Meksiku
  • Se razlikuje od Evropske unije, koju čine 27 zemalja, ali nijedna od njih nije postala članicom Unije a da prethodno nije bila članica Vijeća/Savjeta Evrope,
  • Ima sjedište u Strasburgu u sjeveroistočnoj Francuskoj (regija Alzas)
     

Kako funkcioniše?

Komitet ministara sastavljen je od 47 ministara vanjskih poslova ili njihovih zamjenika sa sjedištem u Starsburgu (ambasadori/stalni predstavnici) koji donosi odluke u ime Organizacije.
Web sajt: www.coe.int/t/cm/Home_en.asp

Parlamentarna skupština Vijeća/Savjeta Evrope koja broji 636 članova (318 predstavnika i 318 zamjenika) iz 47 parlamenata država članica. Aktuelni predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća/Savjeta Evrope je Jean-Claude Mignon (Francuska, Union for a Popular Movement).
Web sajt: assembly.coe.int

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, koji se sastoji od Doma/Komore lokalnih vlasti i Doma/Komore regija. Aktuelni predsjednik je Herwig van Staa (Austria, EPP/CD); Jean-Claude Frécon (Francuska, SOC) – Predsjednik Komore lokalnih vlasti; Nataliya Romanova (Ukrajina, ILDG) – Predsjednik Komore regija.
Web sajt: www.coe.int/t/congress/default_en.asp

Generalni sekretarijat koji ima 1800 uposlenih na čijem je čelu Thorbjorn Jagland, generalni sekretar (Labour Party, Norveška).
Web sajt: www.coe.int

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud sa sjedištem u Strazburu. Broj sudija je jednak broju zemalja članica Vijeća/Savjeta Evrope, koje su ratifikovale Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Evropska konvencija). Sudije Evropskog suda za ljudska prava djeluju samostalno i ne predstavljaju nijednu zemlju. U radu sa predstavkama, Sud sarađuje sa Sekretarijatom koji, uglavnom, čine pravnici iz zemalja članica. Oni su takođe potpuno nezavisni od svojih zemalja i ne predstavljaju podnosioce predstavki niti zemlje.
Web sajt: www.echr.coe.int

Komesar/povjerenik za ljudska prava je nezavisna institucija Savjeta/Vijeća Evrope sa mandatom da promoviše ljudska prava i njihovo poštivanje u 47 zemalja članica. Trenutni komesar je Nils Muižnieks iz Litvanije.
Web sajt: www.coe.int/t/commissioner/

Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija - Radu Savjeta/Vijeća Evrope intenzivno doprinose kontakti i saradnja sa dinamičnim elementom društva koji predstavljaju nevladine organizacije. Jedan od najvećih izazova sa kojima se organizacija trenutno suočava jeste jačanje nevladinih organizacija i civilnog društva u državama članicama i razvoj participativne demokratije na panevropskim osnovama. Programi saradnje oslanjaju se na nevladine organizacije i fokusirani su na demokratske reforme.
Web sajt: www.coe.int/ngo