Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi

Zajednički projekat Evropske Unije/Vijeća Evrope “Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u jugoistočnoj Evropi”

Cilj zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ je poboljšanje pristupa pravima za manjine na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Vijeća Evrope u ovoj oblasti, posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

Korisnici zajedničkog projekta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, „Bivša jugoslovenska Republika Makedonija“ i Kosovo*

Posebna pitanja od interesa za korisnike, koja su pokrenuli Savjetodavni komitet o Okvirnoj konvenciji i Komitet eksperata Evropske povelje,će biti obrađena kako bi se podržali korisnici prilikom ispunjavanja njihovih  obaveza koje proističu iz tih ugovora.

Tri posebna cilja na koja će se projekat fokusirati:

1) Davanje podrške lokalnim samoupravama da podstiču mjere i kapacitete za sprovođenje preporuka o manjinskim pravima u praksi u odabranim općinama u regionu;

2) Prepoznavanje i razmjena dobrih praksi među općinama i razvijanje prilagodljivih modela koji mogu da koriste i druge općine u regionu;

3) Na osnovu informacija sa lokalnog nivoa, zajedno sa preporukama izveštaja monitoringa Vijeća Evrope, pružanje podrške zakonodavnim i političkim promjenama na nivou centralnih vlasti

.* Naziv ni na koji način ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je s Rezolucijom br. 1244 Savjeta Bezbjednosti UN i stavom Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Više o projektu: http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights

Kontakt osoba za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru: Zorica Lešić, regionalni voditelj projekta

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

Pogledajte video: "Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi".