www.coe.int/ecri
 

About ECRI

Statute

Other CM Decisions

Internal Rules of Procedure

ECRI members

ECRI observers

ECRI in short

Activities

Mandate

Country Monitoring Work

Work on General Themes

Statements

Awareness-raising

Annual reports 

Library

Publications

Search (New HUDOC-ECRI database)

Press Releases

 

 Secretariat

Secretariat

Contact

 

E-news

Subscription

 

Restricted access

Access members

Password reset (expires every two months)

 
 
 
 
 
 


De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa publiceert nieuw rapport over Nederland

Straatsburg, 15.10.2013 - De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) publiceert vandaag haar vierde rapport over Nederland. Mw. Eva Smith, voorzitter van de ECRI, constateert dat Nederland een aantal stappen voorwaarts heeft gezet, maar is bezorgd over andere kwesties, zoals beŽindiging van de financiering van diverse antidiscriminatievoorzieningen, veranderende houdingen ten aanzien van integratie en de kosten van verblijfsvergunningen.

Positief zijn de maatregelen die zijn genomen ter verbetering van de rapportage, registratie en vervolging van racistische misdrijven. Nederland beschikt over een dicht en goed functionerend netwerk van lokale antidiscriminatiediensten. Verder is opdracht gegeven voor diverse onderzoeken naar extremisme, racisme en rassendiscriminatie. Een daarvan is gericht op onderzoek naar de werkgelegenheidssituatie van groepen mensen die de ECRI zorgen baren. De taken van de Commissie Gelijke Behandeling zijn met succes geÔntegreerd in het Nederlands College voor de Rechten van de Mens.

Tegelijkertijd schilderen bepaalde politici en media de islam en moslims, evenals Oost-Europeanen die naar Nederland komen, vaak af als bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Er is kritiek op de manier waarop de strafrechtketen op sommige verklaringen heeft gereageerd. Verder is er geen landelijke inclusiestrategie voor Roma en zijn er wetsvoorstellen met discriminerende gevolgen aangekondigd voor het reguleren van de vestiging van Nederlandse onderdanen uit bepaalde delen van de Antillen in Nederland. De inburgeringstoetsen zijn op een aantal punten twijfelachtig.

De ECRI doet in haar rapport een aantal aanbevelingen aan de Nederlandse autoriteiten. De volgende drie hebben hierbij prioriteit en worden over twee jaar opnieuw door de ECRI tegen het licht gehouden:

Klik hier voor het volledige Nederlandstalige rapport. Het rapport is opgesteld na bezoek van de ECRI aan Nederland in september 2012 [09.10.2012] en beschrijft de stand van zaken per 22 maart 2013.

De ECRI is een mensenrechtenorgaan van de Raad van Europa. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en houdt toezicht op problemen omtrent racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, onverdraagzaamheid en discriminatie op grond van onder andere ras, nationale/etnische herkomst, huidskleur, nationaliteit, godsdienst en taal (rassendiscriminatie). De ECRI bereidt rapporten voor en doet aanbevelingen aan de lidstaten.

Voor meer informatie over de ECRI: www.coe.int/ecri

Contactpersoon pers: Stefano Valenti, tel. +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int