European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Komisija Savjeta Evrope za borbu protiv rasizma objavljuje svoj prvi izvještaj o Crnoj Gori

Strazbur, 21.02.2012 – Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti (ECRI) danas objavljuje svoj prvi izvještaj o Crnoj Gori. Predsjedavajući ad interim ECRI François Sant’Angelo rekao je da, iako ima pozitivnih dešavanja, postoje i pitanja koja izazivaju zabrinutost, kao što su izuzetno siromaštvo i težak život sa kojim se suočava značajan dio populacije Roma, Aškala i Egipćana, te pravni status “raseljenih” i “interno raseljenih” lica.

Crna Gora ratifikovala je ogromnu većinu međunarodnih pravnih instrumenata koji su relevantni za mandat ECRI, uključujući Protokol br. 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koji predviđa opštu zabranu diskriminacije. Opsežna zaštita nacionalnih/etničkih manjina pohranjena je u Ustavu i Zakonu o manjinskim pravima i slobodama. Zakon o zabrani diskriminaciji utvrđuje da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda organ za borbu protiv diskriminacije. Vlada je usvojila Strategiju za poboljšanje položaja populacije Roma, Aškala i Egipćana.

Međutim, pravni status “raseljenih” i “interno raseljenih” lica i dalje je problematičan. Procedura koja je utvrđena za rješavanje ovog pitanja složena je i mnogo ljudi neće moći da ispuni propisane uslove. Neki od njih izloženi su riziku da de facto ostanu bez državljanstva. Nema autentične zastupljenosti nacionalnih/etničkih manjina u Skupštini, niti srazmjerne zastupljenosti u javnim službama, državnim organima i lokalnoj samoupravi. Mnogi Romi, Aškali i Egipćani nisu pravno registrovani i nemaju lične isprave, što im ometa pristup pravima, a njihova su djeca žrtve discriminacije u pristupu obrazovanju i u školskom okruženju. Kamp na Koniku predstavlja de fakto segregaciju, a uslovi života u njemu su nečovječni i opasni.

U svom izvještaju, ECRI je crnogorskim vlastima dao niz preporuka, od kojih dvije iziskuju prioritetnu implementaciju, a ECRI će se njima ponovo baviti za dvije godine:

  • Da se ojača inicijalna i kontinuirana obuka policije i pravosudnih organa o pitanjima vezanim za ravnopravan tretman i zabranu diskriminacije, o relevantnim odredbama krivičnog prava i o tome kako se prepoznaje je li neko krivično djelo počinjeno iz rasističkih pobuda.
  • Da se zatvori kamp na Koniku i da se, nakon konsultacije sa ljudima koji sada tu žive, za njih pronađe standardni smještaj na raznim mjestima u gradu ili zemlji.

Izvještaj, uključujući i zapažanja Vlade možete pogledati ovdje. Izvještaj je pripremljen nakon posjete ECRI Crnoj Gori u februaru 2011. godine [Saopštenje za medije – 08.03.2011] i obuhvata period do 22. juna 2011. godine.

ECRI je organ Savjeta Evrope za ljudska prava, sastavljen od nezavisnih eksperata. On se bavi pitanjima rasizma, diskriminacije po osnovu etničkog porijekla, boje, državljanstva, vjere i jezika, te ksenofobijom, antisemitizmom i netrpeljivošću i priprema izvještaje i daje preporuke državama članicama.

Detaljnije informacije o ECRI: www.coe.int/ecri

Kontakt za medije: Stefano Valenti, Tel: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int