პ რ ე ს - რ ე ლ ი ზ ი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

ძმები კაკაბაძეების ქ. 26, 0108 თბილისი, საქართველო
ტელ.: 91 238 70 / 71 / 72 / 73
ფაქსი: 91 238 74
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int
www.coe.ge

 
   
10.07.13
ევროკავშირმა და ევროპის საბჭომ საქართველოს ციხეებში ერთობლივი პროგრამის განხორციელება დაიწყეს

 evrokavSirma da evropis sabWom saqarTvelos cixeebSi erToblivi programis ganxorcieleba daiwyes

 2013 wlis 9 ivliss, sastumro “holidei inSi”, evropis sabWom evrokavSiris mxadaWeriT erToblivi programis ganxorcieleba daiwyo “adamianis uflebebi cixeebsa da daxuruli tipis sxva dawesebulebebSi”. programis mizania TavisuflebaaRkveTil pirTa uflebebis dacvis uzrunvelyofa da samedicino daxmarebis xelmisawvdomobis gaumjobeseba.

 programa 30 Tves gafrZeldeba da miznad isaxavs sami ZiriTadi gamowvevis daZlevas cixeebSi, droebiTi moTavsebis izolatorebsa da fsiqiatriul dawesebulebebSi. esenia: saTanado jandacvis xelmisawvdomoba, fsiqikuri aSlilobis mqone pirTa uflebebis dacva; arasaTanado mopyrobisa da dausjelobis prevencia da aRkveTa.  

RonisZieba gasxnes saqarTveloSi evropis sabWos ofisis xelmZRvanelma - katerina boloniezem, evrokavSiris specialurma mrCevelma samarTlisa da konstituciuri reformis sakiTxebsa da adamianis uflebebSi - Tomas hamarbergma, saqarTvelos iusticiis ministrma - Tea wulukianma, saqarTvelos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis sakiTxTa ministrma - sozar subarma, saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministrma - irakli RaribaSvilma da saqarTvelos saxalxo damcvelma - uCa nanuaSvilma. RonisZiebas aseve daeswrnen warmomadgenlebi saerTaSoriso organizaciebidan, saqarTveloSi akreditebuli diplomatiuri misiebidan da arasamTavrobo organizaciebidan.   

gasxnis oficialuri ceremonialis Semdeg Catarda programis mmarTveli komitetis pirveli sxdoma, romelzec partniorma uwyebebma ganixiles da daamtkices programis pirveli naxevarwleulis samoqmedo gegma.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.coe.int / www.coe.ge 

 
1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.