84 Strategija za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, strana 19.

85 “Novosti”, izdanje od 27.05.2003.

86 Zavod za statistiku RS –Saopštenje ZP14, No 237, LIV, 19. nov. 2004

87 Ministar trgovine, turizma I ugostiteljstva- “Dnevnik”, izdanje od 10. jula 2004.

88 Rome ovde treba shvatiti u širenem značenju –uključujući I grupe bliske Romima kao : Aškalije, Egišćani,Rudari,Bejaši itd.

89 Zavod za statistiku RS –Saopštenje 295 godina LII, 24.12.2002, str. 6-7

90 Aleksandra Mitrovic, Gradimir Zajic- Romi u Srbiji, Center za antiratnu akciju i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja , Beograd, 1998, str. 20

91 Goran Bašić-Cigani/Romi u prošlosti i danas-Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16 i 17. decembra 1996, SANU, Beograd, 2000, str 66

92 Bogdan Djurović- ibid, str 91

93 Household Survey of Roma, Ashkaelia, Egyptians, Refugees and Internal Displacement People, UNDP, Montenegro, 2003, str. 16

94 Popis stanovništva, domaćinstava u 2003, Zavod za statistiku Republike Crne Gore, septembar 2004 – SSS,Vlada Republike Crne Gore, 2003 - Survey of Roma, Ashkaelia, Egyptians, Refugees and Internal Displacement People, UNDP, Montenegro, 2003

95 Romany Settlements, Living Condition and Possibilities of Integration of the Roma in Serbia – Research by dr Bozidar Jaksic and m.a. Goran Basic, Ethnicity Research Center, Ministry of Human and Minority rights, OXFAM, 2002,

96 Ibid, str. 15

97 Više u : Mirko Barjaktarević-Romi u današnjoj Jugoslaviji, Zbornik Filozofskog fakulteta, XI, Beograd 1970

98 Aleksandra Mitrovic, Gradimir Zajic- Romi u Serbiji, Center za antiratnu akciju i Institut za kriminološka I sociološka istraživanja , Beograd, 1998, str 20-21

99 Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, str. 84

100 Strategija za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, 2002-2003, str. 19

101 “Novosti”, izdanje od 27.05.2003.

102 Strategija za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, 2002-2003, str. 19-20

103 Draft Strategy for Integration and Empowerment of the Roma in Serbia and Montenegro-Discussion paper, str. 46

104 Aleksandra Mitrovic, Gradimir Zajic- Romi u Serbiji, Centar za antiratnu akciju i Institut za kriminološka I sociološka istraživanja , Beograd, 1998, str. 28

105 Izvštaj UNDP-a: “ Situation of Roma in FRY (SaM) comparing with Roma situation in SEE.”

106 Zavod za statistiku RS –Saopštenje 295 godina LII, 24.12.2002, str. 6-7

107 Ministar rada, zapošljavanja I socijalnih pitanja-“Blic”, 04 februar 2004

108 Ministar trgovine, turizma I ugostiteljstva – “Dnevnik” 10. jul 2004.

109 Strategija za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, 2002-2003, str. 20

110 ibid, str. 9

111 ibid, str. 5

112 Romany Settlements, Living Condition and Possibilities of Integration of the Roma in Serbia – Research by Dr Bozidar Jaksic and m.a. Goran Basic, Ethnicity Research Center, Ministry of human and Minority rights, OXFAM, 2002, str. 51-52

113 Draft Strategy for integration and Empowerment of the Roma in Serbia and Montenegro-Discussion paper, str.46

114 Ispitivanje potreba za Fond za obrazovanje Roma , Crna Gora, , Saša Milić

115 Ispitivanje potreba za Fond za obrazovanje Roma , Crna Gora, , Saša Milić

116 Više u : Jasminka Marković- Zanimanja I način sticanja sredstava za život Roma u Kraljevu(1945-1990)- drušvene promene I položaj Roma, zbornik radova sa naučnog skupa održanog od 10. do 11. december 1992 , SANU, Beograd, 2000, str 129-139, Edit Petrovic-Ibid, str 140-147

117 ibid, 129-139

118 ibid, 129-139

119 Strategija za smanjenje siromastva,Crna Gora, Octobar 2004. str. 17

120 Prema istraživanju koje sproveo Ženski Romski Centar “Bibija” u 10 Beogradskih naselje Roma 80%

121 Istrazivanje potreba za Fond za obrazovanje Roma, Crna Gora , Saša Milić, PhD, 2004

122 Strategija za smanjenje siromastva, Crna Gora, 2002-2003, str .48

123 Ibid, str. 50

124 Ibid, str. 51

125 Dr Gradimir Zajić-Položaj I perspektive Roma na tržištu rada-Cigani/Romi u prošlosti I danas, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. , SANU, Beograd, 2000, str. 118-119

126 Strategija za smanjenje siromastva, Crna Gora, 2002-2003DPRS, str. 9

127 Dr Dragan Kokovic-Peculiarities of the Romanies Way of Life, Facta Universitatis, Series Philosophy and Sociology Vol. 2, N 8, 2001, University of Nis, str 539-553

128 Dr Gradimir Zajić-Položaj iperspektive Roma na tržištu rada-Cigani/Romi u prošlosti I danas, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 16. i 17. decembra 1996. , SANU, Beograd, 2000, str. 118-119

129 Ibid

130 UNDP survey, 2004

131 Dr Dragoljub Djordjevic-Protestantization of Roma in Serbia , Prepared as s part of the project '' Romani places of cult and culture of death '', which research team undertakes for Open Society Institute (Program Roma Culture In CEE – Budapest)

132 Dr Milan Tripkovic, Dr Dragan Kokovic, Osnovi sociologije sa elementima sociologije kulture,

133 UNHCR, The Possibility of Applying the Internal Flight or Relocation Alternative within Serbia and

134 ICRC-The Vulnerability Assessment of Internally Displaced Persons in Serbia and Montenegro, International Committee of Red Cross, Belgrade, 2003, str. 34

135 ibid

136 Romany Settlements , Living Condition and Possibilities of Integration of the Roma in Serbia –, Ethnicity Research Center, OXFAM, 2002, str. 20,24.

137 UNHCR, Mogucnost primjene unutrasnjeg kretanja ili premjestanja u Srbiji i Crnoj Gori osoba sa Kosova koje pripadaju etnickim manjinama, Avgust 2004, str.3

138 “Romi koji su migrirali u Zapadnu Evropu iz različitih razloga tokom the 90-tih, a uključuje odbijene azilante, lica koja su uživala ranije status privremene zaštite I migrante (legalni i ilegalni)” –Roma returnees – Council of Europe Fact Finding Mission to SaM, februar, 2003

139 Za više informacija o specifičnim problemima raseljenih lica vidi: Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia and Montenegro: Law and Practice, A Legal Analysis prepared by the IDP Interagency Working Group, Belgrade, July 2004

140 European Commission Staff Working paper, Serbia and Montenegro, Stabilisation and Association Report 2004, COM (2004) 206 final, str. 14. Vidi opis nekih od preporuka EU relevantnih za ovaj izveštaj u Prilozima

141 ICRC-The Vulnerability Assessment of Internally Displaced Persons in Serbia and Montenegro, International Committee of Red Cross, Belgrade, 2003

142 Ibid

143 Draft Strategy for Integration and Empowerment of the Roma in Serbia and Montenegro, Discussion Paper, 2002, strana 59

144 Tokom poslednjih godina brojna istraživanja I konferencije po ovom pitanju su organizovani ali prava strategija i/ili projekti nisurazvijeni kako bi se ovaj problem rešio (prim.aut.)

145 Draft Strategy for Integration and Empowerment of the Roma in Serbia and Montenegro, Discussion Paper, 2002, str. 54

146 Ibid , str. 60

147 Izvjestaj Evropske komisije o stbilizaciji i asocijaciji, Srbija i Crna Gora ,2004 {COM(2004) 206 final

148 Istrazivanje potreba za Fond za obrazovanje Roma, Crna Gora , Saša Milić, PhD, 2004, str. 12

149 Izvor: ISSP istraživanje o potrošnji domaćinstava Roma, izbjeglica i raseljenih lica, Oktobar 2003 i ISSP&WB istraživanje o siromaštvu iživotnom standardu u Crnoj Gori, Jun 2003

150 European Commission Staff Working paper, Serbia and Montenegro, Stabilisation and Association Report 2004, COM (2004) 206 final, str. 14. Opis nekih od preporuka EU relevantnih za ovaj izveštaj vidi u PRILOGE

151 Službeni glasnik RS, 70/2001

152 U slucaju gubitka posla

153 Službeni glasnik RS, 18/92

154 Sluzbeni list Republike Crne Gore Br 94; 4/97

155 Službeni glasnik RS , 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001

156 Službeni list SiCG, 6/2003

157 Službeni glasnik RS, 71/2003

158 Službeni glasnik RS 8/2004

159 Službeni list SRJ, 40/97

160 Službeni glasnik RS, 35/97, 39/97, 52/97, 22/98

161 Službeni glasnik RS, 35/97, 39/97, 52/97, 22/98

162 Službeni glasnik RS, 20/1992

163 Službeni glasnik RS, 42/1992

164 Official Gazette Montengro,43/2002 of 15.8.2002

165 Službeni list SFRJ , 11/78, 64/89, i Službeni list SRJ, 42/92, 24/94, 28/96

166 Ostoja Milosavljevic, Zeljko Albaneze-Komentar zakona o radu, Business Bureau, Beograde, 2001, str. 22

167 Službeni glasnik RS, 20/1992

168 Službeni glasnik RS, 42/1992

169 Službeni glasnik RS, . 8/2004

170 Službeni glasnik RS, . 35/97, 39/97, 52/97, 22/98

171 Službeni glasnik RS, . 35/97, 39/97, 52/97, 22/98

172 Službeni list SRJ, 40/97

173 Sluzbeni list Republike Crne Gore Br 21.04.2004

174 Sluzbeni list Republike Crne Gore Br. 43/2002

175 Sluzbeni list Republike Crne Gore Br 69/03-24

176 Informacija o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, polnoj strukturi, stepenu obrazovanja, načinu I datumu zasnivanja radnog odnosa u pokrajinskim, opštinskim I gradskim organima uprave na teritoriji AP Vojvodine-Sekretarijat za propise, upravu I nacionalne manjine AP Vojvodine, oktobar 2003

177 Bora Kuzmanovic – Stereotipije o Romima I etnička distanca, Razvitak Roma u Jugoslaviji, problemi i tendencije, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 12 i 13 januara 1989., SANU, Beograd, 1992, str.149-157

178 CEDEM, Odjeljenje za empirijska istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori – Vrednosne orijentacije I etnička udaljenost

179 Dvostepen’ bi mogao označavati na dva nivoa

180 CEDEM, Odjeljenje za empirijska istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori – Vrednosne orijentacije i etnička udaljenost

181 CEDEM, Odjeljenje za empirijska istraživanja javnog mnijenja u Crnoj Gori – Vrednosne orijentacije i etnička udaljenost

182 Romi u Srbiji - Fond za humanitarno pravo, str. 147

183 Povrede prava Roma- Centar za prava Roma, Beograd, 2001, str. 55

184 Na osnovu teksta optužbe predate opštinskom sudu u Obrenovcu, u ime Dragana Rafailovic : Centar za prava manjina, Fond za humanitarno pravo, ERRC

185

186