RADA EURÓPY
VÝBOR MINISTROV
Odporúčanie Rec(2005)4
Výboru ministrov Rady Európy členským štátom
na zlepšenie podmienok bývania Rómov a kočovníkov v Európe
(prijaté Výborom ministrov 23. februára 2005 na 916. zasadaní zástupcov ministrov)

Výbor ministrov, podľa článku 15.b Štatútu Rady Európy,

Uvedomujúc si, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi svojimi členmi, a že tento cieľ môže byť dosiahnutý konkrétne spoločným konaním v oblasti sociálnej súdržnosti;

Uznávajúc, že Rómovia a kočovníci prispievajú k európskej kultúre a hodnotám práve tak ako iné európske národy a uznávajúc, že napriek tomuto prínosu zažívajú rozsiahlu diskrimináciu vo všetkých oblastiach života;

Uznávajúc, že existuje naliehavá potreba vyvinúť nové stratégie na zlepšenie podmienok života rómskych a kočovníckych komunít v celej Európe, aby sa zabezpečilo, že majú rovnosť príležitostí v oblastiach ako účasť na občianskom a politickom živote ako aj v rozvojových sektoroch ako bývanie, vzdelávanie, zamestnanosť alebo zdravotná starostlivosť.

Majúc na pamäti, že politika zameraná na problémy, ktorým čelia Rómovia v oblasti bývania by mala byť komplexná, založená na uznaní skutočnosti, že záležitosť bývania pre Rómov má dopad na široký rozsah iných prvkov, menovite na ekonomické, vzdelávacie, sociálne a kultúrne aspekty a boj proti rasizmu a diskriminácii;

Majúc na pamäti nedostatočne využitý potenciál rómskych a kočovníckych komunít a ich kapacitu prispieť k zlepšeniu svojej vlastnej situácie, osobitne v oblasti bývania;

Majúc na pamäti, že niektoré členské štáty nemajú alebo neuplatňujú jasne definované národné zákony v oblasti bývania, voči rozličným postupom ako diskriminácia v bývaní, diskriminačné obťažovanie v bývaní, diskriminačný bojkot, getoizácia, rasová a pobytová segregácia a iné formy diskriminácie proti nomádskym a polonomádskym Rómom a kočovníkom, ako aj nerovné podmienky pre bývanie a prístup k bývaniu formou sociálnych, verejných, družstevných a svojpomocným spôsobom získaných bytov.

Pripomínajúc príslušné medzinárodné dokumenty v oblasti bývania, ako je Všeobecná deklarácia ľudských práv (článok 25.1), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (článok 11.1), Agendu Habitat OSN (prijatú v Istanbule v roku 1996) a Deklaráciu o mestách a iných ľudských sídlach v novom tisícročí (prijatú na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na súhrnné pripomienkovanie a posúdenie implementácie Agendy Habitat, New York 6.– 8. jún 2001), Európsku sociálnu chartu Rady Európy z roku 1961 (článok 16), jej dodatkový protokol z roku 1988 (článok 4) a Revidovanú Európsku sociálnu chartu z roku 1996 (článok 31);

Majúc na pamäti Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín;
Majúc na pamäti svoje Odporúčanie č. R (2000) 4 o vzdelávaní rómskych detí v Európe a Odporúčanie Rec (2001) 17 na zlepšenie ekonomickej situácie a zamestnanosti Rómov a kočovníkov v Európe;

Majúc na pamäti Odporúčania 563 (1969) a 1203 (1993) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré sa zmieňujú o podmienkach bývania Rómov v Európe;

Majúc na pamäti Rezolúcie 125 (1981), 16 (1995) a 249 (1995) a Odporúčanie 11 (1995) Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy o situácii Rómov v Európe;

Majúc na pamäti Všeobecné politické odporúčanie č. 3 Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii o boji proti rasizmu a intolerancii voči Rómom;

Vítajúc s uspokojením Politické zásady o prístupe k bývaniu pre znevýhodnené kategórie osôb, pripravené expertnou skupinou o prístupe k bývaniu ako aj Odporúčanie 1505 (2001) Parlamentného zhromaždenia o zlepšení znevýhodnených mestských častí v Európe;

Majúc na pamäti smernicu Európskej rady 2000/43/EC z 29. júna 2000 o zavedení zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod;

Majúc na pamäti, že ústavné systémy, právne tradície a rozdelenie zodpovednosti sa v členských štátoch Rady Európy odlišuje a toto môže viesť k rôznym spôsobom implementácie tohto odporúčania;

Odporúča, aby pri navrhovaní, zavádzaní a monitorovaní svojej politiky v oblasti bývania vlády členských štátov:

- riadili sa zásadami vytýčenými v prílohe k tomuto odporúčaniu;

- dali toto odporúčanie vhodnými vnútroštátnymi kanálmi do pozornosti príslušným verejným orgánom vo svojich krajinách.

Príloha k Odporúčaniu Rec(2005)4

I. PÔSOBNOSŤ

Termín „Róm“ používaný v tomto texte sa vzťahuje na rómske a kočovnícke komunity a musí byť interpretované tak, že označuje príslušné veľmi rozmanité skupiny.

„Bývanie“ v tomto odporúčaní zahŕňa rozličné spôsoby ubytovania ako domy, karavany, mobilné obydlia alebo prechodné stanovištia.

Vo vzťahu k tomuto textu by sa mala brať do úvahy definícia, ktorú poskytla Agenda Habitat pre „primerané bývanie“ v odseku 60 („Primerané prístrešie znamená viac než strecha nad hlavou. Znamená aj primerané súkromie; primeraný priestor; technickú prístupnosť; primeranú bezpečnosť; bezpečnosť držby; konštrukčnú stabilitu a trvanlivosť; primerané osvetlenie, vykurovanie a ventiláciu; primeranú základnú infraštruktúru, ako dodávka vody, hygiena a likvidácia odpadu, vhodnú kvalitu životného prostredia a faktorov vzťahujúcich sa k zdraviu, a vhodné a prístupné umiestnenie s ohľadom na prácu a základné vybavenie: toto všetko by malo byť nákladovo dostupné.“

Tu by sa malo tiež pripomenúť Všeobecné stanovisko č. 4 Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

„Prechodné stanovištia“ označujú miesta, kde majú kočovníci povolené prechodne sa usídliť.

II. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Komplexná politika bývania

Zásada nediskriminácie

Sloboda voľby spôsobu života

Primeranosť a cenová prístupnos ť.

Zabránenie vylučovaniu a getám

Participácia

Partnerstvo

Koordinácia

Úloha miestnych samospráv

III. PRÁVNY RÁMEC

Právny rámec pre právo na bývanie

Právny rámec pre príbuzné práva

Uplatňovanie zákonného rámca

Potreba právnej pomoci

Transparentnosť, dobrá administratíva a prístup k informáciám

Podpora mimovládnym organizáciám

Monitorovanie uplatňovania politiky bývania

Kontrolné mechanizmy

IV. Zabránenie a boj proti diskriminácii

Prijatie antidiskriminačných zákonov

Monitorovanie a preskúmanie existujúcich zákonov o bývaní

Ochrana práv rómskych žien

Zabránenie segregácie na územiach s rizikovým životným prostredím

Stanovenie účinných sankcií

V. OCHRANA A ZLEPŠENIE EXISTUJÚCEHO BÝVANIA

Bezpečnosť držby pozemkov, bytov a vlastníctva

Legalizácia osád a táborísk

Prístup k vlastníctvu

Zákonná ochrana proti násilnému vysťahovaniu

Poskytovanie primeraných služieb

VI. RÁMEC PRE POLITIKU BÝVANIA

Politika na podporu prístupu k bývaniu

Komplexná a integrovaná politika bývania

Účasť na príprave politiky bývania

Potreba vhodných modelov bývania

Politika bývania prispôsobená špecifickej situácii

Poskytovanie vybavených prechodných stanovíšť

Prístup k zdravotným a hygienickým službám

Úloha regionálnych a miestnych orgánov

Medzinárodná pomoc

Zvyšovanie povedomia

Iniciatívy zamestnanosti a výstavba

Štatistické bázy dát a indikátory politiky bývania

VII. FINANCOVANIE BÝVANIA

Udržateľnosť finančných zdrojov

Financovanie projektov bývania z rôznych zdrojov

Integrované financovanie

Medzinárodná podpora pre bývanie Rómov

Prístup k možnostiam financovania na získanie bývania

Financovanie infraštruktúry a služieb

Osobitné rozpočtové opatrenia

VIII. NORMY BÝVANIA

Primerané bývanie ako základ pre všetky normy bývania

Norma pre obytné lokality a okolie

Právne normy pre verejné a sociálne služby

Potreba nediskriminačných bezpečnostných noriem

Minimálne stavebné normy

Normy pre adaptáciu a zväčšenie bytov