Cele Szczytu
W tym roku Szczyt Szefów Państw i Rządów Rady Europy odbędzie się 16 i 17 maja w stolicy Polski,Warszawie – mieście o symbolicznym znaczeniu dla historii Europy.

Celem Szczytu jest zapewnienie, żeby działalność Rady Europy zachowała istotne znaczenie dla 800 milionów obywateli żyjących w 46 państwach członkowskich i żeby prace Organizacji podejmowały wyzwania, przed którymi Europejczycy stają w nowym stuleciu. Szczyt zdefiniuje przyszłe cele i priorytety Rady Europy, formułując jej nowy mandat polityczny. Szczyt wzmocni – na najwyższym szczeblu politycznym – rolę Rady Europy w nowej sytuacji na świecie i w Europie.

Oczekuje się również, ze nadchodzący Szczyt:

- potwierdzi i wzmocni podstawową misję Rady Europy, polegającą na ochronie i promowaniu praw człowieka, demokracji i rządów prawa na całym Kontynencie;

- umocni ogólnoeuropejski dialog polityczny na szczeblu międzyrządowym, międzyparlamentarnym, regionalnym i lokalnym;

- wprowadzi reformę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, obejmującą sprawniejsze załatwianie skarg i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji przez Trybunał;

- rozwinie działania wspierające spójność społeczną, dialog międzykulturowy i demokratyczne obywatelstwo;

- doprowadzi do umocnienia stosunków i współpracy z Unią Eurpejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i, być może, z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Wydaje się, że w związku ze Szczytem następujące kwestie zostaną poddane dokładniejszej analizie: handel ludźmi, terroryzm, ochrona mniejszości narodowych, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, przestępczość zorganizowana, przemoc wobec dzieci, posługiwanie się internetem, swoboda przemieszczania się Europejczyków na całym kontynencie, ruchy migracyjne i problematyka wysiedleń.

04.2005

.