Back to Summit's home page
Home
CoE information
  For the Press

  Press releases
Multimedia ressources
Download the Summit Logo

Photos
17 May 2005
16 May 2005
Some pictures of the Summit
Youth Summit
Parade Schuman
INGOs meeting
Summit preparation
Download
 
Adopted texts
  Final declaration
Action plan
In brief
  Why a Summit?
Aims of the Summit
Documents
  List of Heads of Delegations
List of speakers
Programme
Reference texts
Speeches
Minutes of the debates
Biographies
In depth
  Theme Files
  Reference websitesCM Chairmanship
Summit Polish website
Permanent Representation of Poland
  Information Centres
Website list
Summit website
Archives
Previous Summits

-
(To be checked against delivered speech)
(Polish version only)

Tylko tekst wygłoszony jest wiarygodny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Zagranicznych

Wystąpienie wprowadzające Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Belki podczas II Sesji III Szczytu Rady Europy „Wyzwania stojące przed społeczeństwami Europy”

Chciałbym zacząć od nawiązania do tytułu poprzedniej sesji, na której podkreślano, że Europa jest i musi pozostać wspólnotą wartości, a Rada Europy strażniczką tego europejskiego dziedzictwa. I w tym zdaniu zawiera się program na przyszłość. Chronić dziedzictwo europejskie to znaczy nie tylko chronić dorobek pięćdziesięciu sześciu lat działania Rady Europy. To znaczy także umieć identyfikować nowe wyzwania, które stoją przed nami.

Jakie są te nowe wyzwania, przed którymi staje Rada Europy w XXI wieku?
Rada Europy, we wszystkich swych działaniach, koncentruje się na obronie trzech podstawowych zasad - praw człowieka, demokracji i rządów prawa. W żadnym z tych obszarów sukces nie jest pełny. Niebezpieczeństwa nie zostały wyeliminowane.

Mieszkańcy Europy zagrożeni są ciągle, znanymi już z przeszłości, problemami takimi jak: korupcja, nietolerancja i ksenofobia, dyskryminacja jednostek i grup społecznych czy przestępczość zorganizowana, nierówny dostęp do ochrony sądowej. To są wszystko stare bolączki, z jakimi boryka się kontynent.

Równolegle w życiu społeczeństw i jednostek pojawia się szereg różnych zjawisk, które są ciemną stroną wprowadzania nowych technologii internetu i innych środków masowego komunikowania oraz rozszerzania wolności przemieszczania się i osiedlania na kontynencie. Terroryzm w różnych postaciach, także cyberterroryzm, jest być może najbardziej charakterystycznym przykładem. Metody terrorystów nie mogą być usprawiedliwione żadnymi przyczynami ani celami. Nie negujemy istnienia problemów, które leżą u podstaw współczesnego terroryzmu. Problemy te jednak można i należy rozwiązywać bez uciekania się do terroru.

Rada Europy jest właśnie organizacją powołaną do gwarantowania praw człowieka i umacniania demokratycznej stabilności w naszych państwach poprzez implementację zobowiązań członkowskich, które zaciągnęliśmy wstępując do Rady Europy.

Szczególny wkład może więc wnieść Rada Europy w zapobieganie i walkę z terroryzmem, a także likwidowanie jego skutków, poprzez obronę praw ofiar i wszystkich bez wyjątku praw człowieka, które mogą być zagrożone w wyniku terroryzmu.

Polska przyłącza się do nowej konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, która jest wyłożona do podpisu w trakcie niniejszej sesji. Walka z terroryzmem wymaga zdecydowanej współpracy wszystkich kompetentnych organizacji europejskich i światowych, w szczególności Narodów Zjednoczonych, a także wszystkich ludzi dobrej woli.

Bardzo groźne są też inne przejawy przestępczości zorganizowanej, często nieznane na taką skalę w przeszłości. Dlatego z satysfakcją przyjmujemy dwie nowe konwencje, które za chwilę również zostaną wyłożone do podpisu: o zapobieganiu handlu ludźmi i przeciwko „praniu brudnych pieniędzy”, szczególnie ważną dla obcięcia źródeł finansowania terroryzmu i innych form przestępczości zorganizowanej.

Polska popiera również prace prowadzone przez Radę Europy w wypracowaniu standardów zapobiegających nadużyciu nowych, nieznanych wcześniej technologii w dziedzinie informacji i komunikacji oraz w dziedzinie medycyny.

Ważnym wyzwaniem stojącym przed czterdziestoma sześcioma członkami Rady Europy jest praca nad większą spójnością społeczną kontynentu. Polska przywiązuje szczególną wagę do wypracowania nowych sposobów traktowania grup „wędrujących” – np. Romów – które tworzą wyjątkowe i starożytne formy kultury.
Popieramy również włączenie do Planu Działania postanowień dotyczących promocji dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Za szczególnie ważne uważamy włączenie tematu tego dialogu do programów edukacji narodowych i do zadań społeczeństwa obywatelskiego. Ksenofobia, odradzanie się antysemityzmu, neonazizm, wrogość wobec islamu - są wielkim zagrożeniem, które może zatruć europejską demokrację na nowo. Konieczne są tutaj zdecydowane przeciwdziałania na szczeblu państwowym i lokalnym, ale również szeroka edukacja, gdyż zjawiska te żywią się szczególnie brakiem wiedzy i obskurantyzmem. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest jednym z priorytetów naszego upływającego przewodnictwa w Radzie Europy i uważamy, że podjęte przez nas przedsięwzięcia przyczyniły się do jego promocji.

Ważnym zadaniem Rady Europy w opinii Polski jest ochrona dzieci i młodzieży przed przestępczością, ale także przed przemocą.

Te i wiele innych zadań stoi dziś przed Radą Europy. Zostały one uwzględnione w przedstawionym Planie Działania organizacji na kolejne lata. Prezydencja polska wnosi o przyjęcie przez Szczyt wszystkich zapisów w zaproponowanym Planie Działania..