ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამა - „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და  დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ მიზნად ისახავს  თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასა და სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას


 

პროგრამის შესახებ

ფაქტები

სამედიცინო აღჭურილობის შეძენა ციხის მთავარი საავადმყოფოსთვის

800 სამედიცინო და სოციალური მუშაკის გადამზადება

საგანმანათლებლო ფილმები რეჟიმის პერსონალისა და პატიმრებისთვის

ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ არსებული ქართული კანონმდებლობის შეფასება

სასწავლო ვიზიტები ევროპის კავშირის ქვეყნებში

სასჯელაღსრულების სისტემის 75 ექთნის გადამზადება

ტექნიკური მხარდაჭერა კანონქვემდებარე აქტების შემუშავებაში