პროგრამა მიზნად ისახავს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესობის პროცესის ხელშეწყობას, ადგილობრივი არჩევნებზე სადამკვირებლო ორგანიზაციების დახმარებას მათი მონიტორინგის ანგარიშების გაუმჯობესების მიზნით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საექსპორტო დახმარების გაწევას, სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო მონაწილეების ჩართულობით მაღალი დონის კონფერენციების ორგანიზებას, მედიის მიერ საარჩევნო პროცესების პროფესიული და მიუკერძოებელი გაშუქების პროცესის ხელშეწყობას, ამომრჩეველთა ცნობიერების გაზრდას საარჩევნო პროცესების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ და არჩევვნებში ახალგაზრდა ამომრჩევლების მონაწილეობის გაზრდას, არჩევნებში ქალი კანდიდატების  და ქალი ამორჩევლების მონაწილეობის გაზრდას.

პროგრამის სიახლეები

კონფერენციის “2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები: მიღებული გამოცდილება და მომავალი ნაბიჯები”- საბოლოო დასკვნები

ევროპის საბჭომ და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდმა (IFES) შვეიცარიის კონფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით 2014 წლის 16 სექტემბერს თბილისში ჩაატარა კონფერენცია “2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები: მიღებული გამოცდილება და მომავალი ნაბიჯები”.>>>

ვიდეოში წარმოდგენილია სხვადასხვა თემის საკრებულოს ქალი წევრები, რომლებმაც მანდატები 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებში გამარჯვების შედეგად მოიპოვეს . ეს ქალი კანდიდატები მონაწილეობდნენ პროექტში ‘ 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები- ქალი კანდიდატების და არჩეეული წევრების უნარ-ჩვევების გაზრდა’ რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ განხორციელდა შვეიცარიის კონფედერაციის და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით.

2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის დაგეგმილი საქმიანობა:

არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘ ადამიანის უფლების სწავლებებისა და მონიტორინგის ცენტრის’ დაფინანსება არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიტატებისთვის ტრენინგების ჩატარების მიზნით, რათა გაიზარდოს საარჩევნო პროცესებში მათი კონკურენტუნარიანობა, საშინაო პოლიტიკაში მათი ჩართულობის გაზრდა და მათი უფლებების დაცვა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებთნ მუშაობას. 

ვენეციის კომისიასთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო ექსპერტის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის საარჩევნო დავების განხილვის თემატიკის შესახებ ტრეინგების ჩატარება

მაღალი დონის პოსტ-საარჩევნო კონფერენციის ორგანიზება სადაც განხილული იქნება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროს გამოვლენილი მიღწევები და პრობლემები და შემუშავებული იქნება რეკომენდაციები შემდგომი არჩევნებისთვის

ქალების მზარდი როლი ქართულ პოლიტიკაში

ევროპის საბჭოს ტელე-ჟურნალი ადგილობრივი ხელისუფლების ქალ წარმომადგენლებზე საქართველოდან