პროგრამა, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობათა ზრდის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, ევროპის საბჭოს საბიუჯეტო დაფინანსებითა და ნიდერლანდების სამეფოს ხელშეწყობით ხორციელდება

პროგრამა მიზნად ისახავს:

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ფუნქციონირების გაძლიერებას ევროპული სტანდარტების შესაბამისად;

სკოლის შესაძლებლობათა გაუმჯობესებას სტრატეგიული დაგეგმარებისა და განვითარების მიმართულებით;

სკოლის საქმიანობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და პრაქტიკის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას;

სკოლისთვის დახმარების გაწევას სასამართლო მენეჯმენტის თანამედროვე ხერხებზე და საშუალებებზე ახალი კურიკულუმების შემუშავებაში;

სკოლის მასწავლებლების ახალი მეთოდოლოგიების და მასალების გამოყენების უნარების გაუმჯობესება;

სასამართლოს თავმჯდომარეებისა და მათი მოადგილეებისთვის ახალი უნარების შეძენაში დახმარების გაწევა სასამართლოების მენეჯმენტის და მართვის თანამედროვე საშუალებების უკეთ გამოყენების მიზნით.
 

პროგრამის პარტნიორები არიან

• იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მისი მმართველი ორგანოები და მასწავლებლები;
• იუსტიციის სამინისტრო;
• იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
• ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში.
 

საქმიანობა

სკოლის ყოვლისმომცველი საჭიროებათა კვლევის ჩატარება

სკოლის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღებაში მხარდაჭერა და შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებებთან დისკუსიების გამართვაში შუამდგომლობა

სასამართლოს მენეჯმენტის საკითხებზე არსებული სასწავლო კურსების გადახედვა

სკოლის მასწავლებლების გადამზადების საკურსო მასალის შემუშავება

მოსამართლეთა და სასამართლოს თანამშრომლების პილოტური ტრენინგები

პილოტური ტრენინგების შედეგებზე დაყრდნობით სასამართლოს მენეჯმენტის კურსის მასალების საბოლოო რევიზია.

Programme News

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საჭიროებათა ყოვლისმომცველი კვლევა

ევროპის საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლასათან მჭიდრო თანამშრომლობით განახორციელებს ამავე სკოლის საჭიროებათა ყოვლისმომცველ კვლევას