Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Իցհակ Ռաբին [1922-1995]

Իսրայելի վարչապետ

28-ը հունվարի 1994 թ.

quote«Ճանապարհը դեպի խաղաղություն անցնում է Եվրոպայի միջով, քանի որ առանց Եվրոպայի խաղաղությունը թերի կլինի»:quote

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

I come from Jerusalem, the eternal capital of the Jewish people, the city where the prophets proclaimed their visions of peace, to tell you that the Government of Israel knows that the eyes of many millions the world over look towards it in prayer, in great hope, and in the expectation of a new path, a new momentum. I come from Jerusalem to tell you that the Government of Israel yearns for peace and is willing to make peace.

I also want to tell you that we know that obstacles will arise, that crises might erupt and that we will face disappointment, tears and pain. But in the end, we shall arrive at peace. Supported by your blessings, concern and assistance we will do it. In the last decade of our twentieth century, walls of hatred have fallen, peoples have been liberated, and artificial barriers have disappeared; powers have crumbled and ideologies have collapsed. It is our sacred duty, to ourselves and to our children, to see the new world as it is now, to note its dangers, to explore its prospects, and to do everything possible so that the state of Israel will fit into the chang­ing face of this world. I think that in recent years the world has shrunk and no nation can solve its problems alone, and no country should think that it is isolated. Each nation should overcome those feelings and act in world and regional co-operation. We wish our region also to join the movement towards peace, recon­ciliation and co-operation that is spreading over the globe these days.

I have committed myself and my government to the present peace process and I have expressed on many occasions my hope that 1994 will be a year during which a peace agreement can be reached with our Arab neighbours. We believe with all our hearts that peace is pos­sible, that it is imperative, and that it will come. […] In short, Europe has the laborious task of bringing rivals from enmity to reconciliation, from boycott to acceptance. Europe has to add its input to consolidate peace in its real dimensions, open borders, free move­ment of goods and people: co-existence and co-operation. The road to peace crosses Europe - for without Europe, peace would remain incomplete.