Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Նորին սրբություն Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս II [1920-2005]

8-ը հոկտեմբերի 1988 թ.

quote«Եթե Եվրոպան այսօր ցանկանում է որոշակի դերակատարում ունենալ, նա պետք է միասնական կերպով, հանգիստ խղճով հիմնի իր գործողությունները այն ամենի վրա, ինչը նրա ժառանգության ամենամարդկային և ամենամեծահոգի մասն է կազմում»:quote

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

...For centuries Europe played a considerable role in other parts of the world. It must be admitted that it did not always show its best side in its encounters with other civilisations, but no one can contest that it did felicitously share many of the values which it had matured over a longperiod. Its sons played a key part in disseminating the Christian message. If Europe today wishes to play a part, it must, in unity, calmly base its action on what is most human and most generous in its heritage.

An important token of the seriousness of that desire for peace and understanding may be seen in the quality of the welcome afforded to anyone arriving from elsewhere, be he a partner from the outset or someone compelled to seek refuge. Christians for their part, who are themselves endeavouring to rebuild their unity, wish also to show their respect for those of other religions present in their regions, and wish to maintain a clear and fraternal dialogue with them.

Peace depends on this respect for the cultural and spiritual identity of peoples. May Europeans found upon this conviction their disinterested contribution to the good of all nations...