Ne zamešaj


Ne zamešaj


Svet Evrope

Mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, v katero je vključenih 47 držav Evrope. Njegovo poslanstvo je spodbujanje demokracije ter varovanje človekovih pravic in pravne države v Evropi.


fleches

Evropski svet

Redni sestanki (najmanj dvakrat letno) voditeljev držav in vlad držav članic Evropske unije za usmerjanje politike Evropske unije.

Evropska unija

EU ima trenutno 27 držav članic, ki so ji prepustile del svoje suverenosti, tako da se lahko glede posameznih zadev demokratične odločitve sprejema na evropski ravni. Še nobena država ni vstopila v Evropsko unijo, ne da bi pred tem bila članica Sveta Evrope.


Parlamentarna skupščina


Posvetovalni organ Sveta Evrope, ki ga sestavlja 318 predstavnikov (in enako število namestnikov), ki jih določijo nacionalni parlamenti 47 držav članic.


fleches

Evropski parlament

Parlamentarni organ Evropske unije, ki združuje 736 evropskih poslancev sedemindvajset držav članic EU, izvoljenih s strani državljanov Evropske unije s splošno volilno pravico.


Evropska komisija za človekove pravice

Do novembra 1998 je to mednarodno telo preučevalo dopustnost vseh tožb posameznikov ali držav proti kateri izmed držav članic v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah; podalo je mnenje glede zatrjevane kršitve v tožbah, kjer ni prišlo do mirne rešitve spora in ki so se izkazale za dopustne.


fleches

Evropska komisija

Izvršni organ Evropske unije s sedežem v Bruslju, ki skrbi za pravilno izvajanje določb pogodb in sklepov institucij Unije.


Meddržavno sodišče


Sodni organ Organizacije združenih narodov s sedežem v Haagu.

Sodišče Evropskih skupnosti

Sedež ima v Luksemburgu in zagotavlja spoštovanje skupnostnega prava skozi tolmačenje in pravilno uporabo ustanovnih pogodb Evropske unije.


Evropsko sodišče za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu je edini pravi sodni organ, ki je bil ustanovljen z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Sestavlja ga po en sodnik iz vsake države podpisnice konvencije. Na zadnji stopnji zagotavlja, da države podpisnice spoštujejo svoje obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije. Od novembra 1998 naprej sodišče deluje stalno.


fleches

Evropska konvencija o človekovih pravicah

Pogodba, s katero so se države članice Sveta Evrope zavezale, da bodo spoštovale temeljne človekove pravice in svoboščine.


fleches

Splošna deklaracija človekovih pravic

Sprejela jo je Organizacija združenih narodov leta 1948, da bi na mednarodni ravni utrdila zaščito človekovih pravic.