Уметнички дела и донации

Уметнички дела и донации

Советот на Европа во своите различни згради поседува богата колекција на уметнички дела. Уметничките дела се донации од земјите членки, вклучуваат стари како и модерни дела и го рефлектираат европскиот културен идентитет


''Поранешна Југословенска Република Македонија''

''Исполнување'' од Петар Хаџи-Бошков

Донација од 1998

Алуминиумска скулптура