Filmi i institucionit tonë

Ky film i shkurtër dhe pa komente bën një panoramë të veprimtarive kryesore të Këshillit të Evropës. Theksi vihet tek lidhja mes veprimtarive të Organizatës dhe jetës së përditshme të qytetarëve të Evropës.