Нашиот корпоративен филм

Овој краток филм, кој нема коментар, обезбедува жив преглед на главните активности на Советот на Европа. Акцентот е ставен на врската помеѓу работата на Организацијата и секојдневните животи на европските граѓани.