Els símbols del Consell d’Europa

Els símbols del Consell d’Europa

La bandera i l’himne Europeus foren escollits i adoptats pel Consell d’Europa abans d’esdevenir igualment els símbols de la Unió Europea. Avui són els emblemes d’una identitat europea comuna.

 

El logo

El logo, contràriament a la bandera i a l’himne que han esdevingut símbols europeus comuns, és el signe distintiu propi del Consell d’Europa. L'Organització es va dotar d’aquest logo amb motiu del seu 50è aniversari, el maig de 1999. La seva utilització està sotmesa a una autorització prèvia.


Guia pràctica – Identitat visual del Consell d’Europa i dels programes conjunts – Ús del logo
L’ús del logo oficial s’explica en el document que figura a continuació que és un extracte de la carta gràfica de l’Organització.


Logo en alta resolució
Les diferents versions del logo de l’Organització estan disponibles en alta resolució, inclosa una versió vectorial.

    Combinacions del logo amb altres identitats visuals

 

Copyright
L’ús del logotip de l’Organització està sotmès a una autorització prèvia. No s’atorgarà l’autorització si aquest ús és contrari als valors i als principis del Consell d’Europa o si el logo s’utilitza amb finalitats comercials, o conjuntament amb el logo, el nom o la marca comercial d'una empresa. S’examina cada cas de manera individual per tal de determinar si es compleixen les condicions suara esmentades.
L'autorització no confereix cap dret d'exclusivitat. Les sol•licituds s’han d’adreçar al Consell d’Europa, Direcció de la Comunicació, Palau d’Europa, F-67075 Estrasburg CEDEX (França), publishing@coe.int


Quiz sobre el logo I la identitat visual- prova les teves habilitats!