Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Լեխ Վալենսա [1943-]

Լեհաստանի Հանրապետության նախագահ

4-ը փետրվարի 1992 թ.

quote«Ժողովրդավարությունն ինքնին նպատակ չէ: Դա միջոց է հասնելու ավելի լավ, ավելի ապահով և ավելի բարգավաճ կյանքի»:quote

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

...Poland has always been in Europe. In terms of its culture and civilization. Having accomplished its revolution by peaceful means, she has joined Europe politically as well. Through her own experience, she has attracted the other countries of the central and eastern part of our continent. Putting it in a more graphic way - Czechoslovakia, Hungary, the Soviet Union and other countries have translated the script of the Polish way to freedom. They have turned it to their own use. And now they are carrying it into effects as their strength, possibilities and aspirations allow for it. Freedom and democracy have now become a thing of everyday life in the states of eastern Europe. They are now a standard over there.(...)

I think that western Europe should support the countries of our region, also in its own interest. You have to realize that your opening to eastern Europe will help this continent’s economic potential to grow. Why have I taken this opportunity to speak about it at greater length here, on the forum of the Council of Europe ? It is because I am privileged to be in the heart of democratic Europe, because it is just here that I can hope for an understanding of the obvious truth: it is that without prosperity democracy will have a precarious life. A difficult one, too. Prosperity will strengthen the newly won democracy. Otherwise, the citizens of the Eastern states will start wondering why they have ever fought for it. Democracy is not an aim in itself. It is a means to a better, more secure and more prosperous life…