Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Մերի Ռոբինսոն [1944-]

Իռլանդիայի Հանրապետության նախագահ

26-ը հունիսի 1994 թ.

quote«Ես հավատում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդն առանձնանում է միջազգային այլ կազմակերպություններից նրանով, որ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի արժեքների նկատմամբ»:quote

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

...You bear responsibilities that could not have been imagined before the removal of the Berlin Wall: to contribute to the construction of a new visionary continent, stretching into the heartland of central and eastern Europe, and anchored by a common attachment to fundamental values. Success in this daunting entreprise will sow the seeds for future peace and stability on our continent and lead to an improvement in the democratic conditions of millions of people.

What makes the Council of Europe special, I believe, marking it out from other international organisations is its concern with values. At the centre of those values is the human being. From this everything else radiates. It is the leitmotif of the Council of Europe. In a true sense, therefore, the Council is the ethical and humanist dynamo of the developing Europe.

What better place to hook into the democratic network - that closely woven web of links, exchanges and mutual assistance in Europe in all spheres of human activity and at all levels - governments, national parliaments, local and regional authorities, volontary associations and individuals?

We need to listen to the narrative of each other's diversities so that we can draw strength and not weakness from our differences. In this unique campaign the swinging door of this Organisation is the most creative and forceful answer to the scourge of intolerance and its close ally – indifference.