Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Հելմուտ Կոլ [1930-]

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ

10-ը հոկտեմբերի 1997 թ.

quote«Խորհուրդը կարևոր ներդրում ունի Եվրոպական ինտեգրման գործում»:quote

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

When we last met in Vienna four years ago, the Council of Europe numbered only thirty-two members. The difference underlines the great attraction of the Council of Europe and of the idea of Europe's spiritual and cultural unity it embodies.

With the early and consistent admission of the fledgling democracies of central, eastern and south-eastern Europe the Council has made an important contribution to European integration.

At our first Summit in Vienna we took a number of far-reaching decisions. This meeting, too, will generate important momentum:

One example is the forthcoming establishment of the permanent Court of Human Rights - an enormously important step towards further improvement of human rights protection in Europe.

Who would have thought such a thing possible ten years ago? And yet it happened.

Let me also mention the Council of Europe's initiatives to combat racism and xenophobia and the Framework Convention for the Protection of National Minorities which is due to come into force shortly.

The possibilities at our disposal must now be used effectively. We must make the texts of the conventions come to life in order that human rights and democracy may be permanently secured as fundamental principles of coexistence in Europe. In doing so, we should continue to co-ordinate as closely as possible with the European Union and the OSCE. Only by working together can we meet the challenges of the day.

Events in Albania in recent months and what we have experienced in the former Yugoslavia show that joint commitment to human rights and stability in Europe is more necessary than ever.