Nos invités

Մեր հյուրերը

Եվրոպայի խորհրդի պատվավոր հյուրերն են եղել տարբեր ազգությունների և դավանանքի բազմաթիվ բարձրաստիճան անձինք: Այդ մարդկանց անունների թվարկումը, ովքեր հաճախ կանգնած են եղել կամ կանգնած են քաղաքական, սոցիալական և մշակութային նախաձեռնությունների ակունքներում, լուսաբանում են այն զարգացման ընթացքն ու արժեքները, որոնք 1950-ական թվականներից սկսած ուղղորդում են Եվրոպայի խորհրդի գործունեությունը:


You will need to activate Javascript in your browser
or update your version of Flash Player
to access this site!

Obtain Flash Player


Բյուլենտ Էջեվիտ [1925-2006]

Թուրքիայի վարչապետ

10-ը մայիսի 1979 թ.

quote 1«Մեր անդամակցությունը Խորհրդին ծառայել է որպես կողմնացույց, ինչը թույլ չի տվել մեզ շեղվել ճիշտ ճանապարհից»:quote 2

Նրա ելույթը (միայն անգլերենով)

...The main safeguard of democracy in Turkey as in any other democratic country is inevitably the people's attachment to democracy and freedom. But there had been times where our membership in the Council has served as a compass that helped to prevent us from losing our barings. Particularly during the last three decades Turkey has been passing through a period of rapid but at the same time rather disorderly and unbalanced economic development. More recently, the constraints that came with the World economic crisis of the seventies, has had certain shock effects on the economy and the society.

Then, of course, there has been this great migration of the unemployed and the underemployed, particularly from rural areas and from the neglected parts of Turkey, to the highly developed countries of the West. People were transplanted over night from the distant villages of Anatolia, from villages cut off from the rest of the world, to the highly industrialised and sophisticated centres of the Western world. While they did not loose much time in adapting themselves to these new and completely different surroundings and ways of life and culture, they maintained close ties with their villages and towns in Turkey...