No confongueu


No confongueu


Consell d’Europa

Organització internacional amb seu a Estrasburg que agrupa 47 Estats d’Europa. Té com a missió promoure la democràcia i protegir els drets humans i l’Estat de Dret a Europa.


fleches

Consell Europeu

Reunió regular (com a mínim dos cops a l’any) dels Caps d’Estat i de Govern dels Estats Membres de la Unió Europea per orientar la política comunitària.

Unió Europea (UE)

La UE agrupa 27 països que li han delegat parcialment la seva sobirania per permetre-li prendre, a escala europea, decisions democràtiques sobre qüestions d’interès comú. Fins avui, cap país ha entrat a la Unió Europea sense ser prèviament membre del Consell d’Europa.


Assemblea Parlamentària


Òrgan deliberant del Consell d’Europa. Es composa de 318 representants i de 318 suplents designats pels Parlaments nacionals des Estats Membres.


fleches

Parlament Europeu

Òrgan Parlamentari de la Unió Europea que reuneix els 736 diputats europeus dels 27 països membres, elegits per sufragi universal pels habitants de la Unió Europea.


Comissió Europea de Drets humans

La Comissió va cessar les seves funcions el novembre de 1998, quan es va crear el Tribunal únic de Drets Humans. Fins el novembre de 1998, aquest òrgan internacional examinava l’admissió a tràmit, en el marc del Conveni Europeu de Drets Humans, de qualsevol demanda presentada per un individu o un Estat contra un Estat Membre.


fleches

Comissió Europea

Òrgan executiu de la Unió Europea, situat a Brussel•les, vetlla per la correcta aplicació de les disposicions dels tractats i de les decisions preses per les institucions de la Unió.


Tribunal internacional de Justícia


Òrgan judicial de les Nacions Unides. Té la seva seu a La Haia.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Té la seva seu a Luxemburg i garanteix el respecte del dret comunitari, la interpretació i l’aplicació dels tractats que han instituït la Unió Europea.


Tribunal Europeu de Drets humans

Amb seu a Estrasburg, és l’únic òrgan autènticament judicial creat pel Conveni. Europeu de Drets humans i està constituït per un jutge per Estat part en el Conveni. Garanteix en darrera instància el respecte pels Estats part de les obligacions que resulten del Conveni. Des de novembre de 1998, el Tribunal funciona de manera permanent.


fleches

Conveni Europeu de Drets Humanss

Tractat pel qual els Estats Membres del Consell d’Europa s’han compromès a respectar les llibertats i els drets humans fonamentals.


fleches

Declaració Universal dels Drets Humans

Adoptada per l’Organització de les Nacions Unides el 1948 per tal de reforçar, a escala internacional, la protecció dels drets humans.