Budget


Izjava o omejitvi odgovornostiIzjava o omejitvi odgovornosti
Portal Sveta Evrope in spletne strani, ki so z njem povezane, so namenjene omogočanju javnega dostopa do informacij v zvezi s cilji, aktivnostmi in dosežki Sveta Evrope na splošno.

Svet Evrope ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino teh strani. Informacije na teh straneh:

- so izključno splošne narave in se ne nanašajo na posebno stanje kateregakoli posameznika ali pravne osebe,
- niso nujno popolne, točne, izčrpne in ažurne,
- se občasno sklicujejo na zunanje strani, nad katerimi Svet Evrope nima nadzora in glede katerih ne sprejema nikakršne odgovornosti,
- ne predstavljajo strokovnega ali pravnega mnenja.

Ni mogoče jamčiti, da dokumenti, ki so objavljeni na spletu, verodostojno reproducirajo uradno sprejeta besedila, saj ne predstavljajo uradne objave.

Čeprav Svet Evrope ne more jamčiti za morebitne napake na svoji spletni strani, pa si, kjer je to primerno, prizadeva za odpravo napak, na katere se njegove odgovorne opozori. Svet Evrope si pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji komurkoli odreče dostop do strani ali dela strani.

Zaščita osebnih podatkov
Svet Evrope se zavezuje k spoštovanju zasebnega življenja. Njegova politika v zvezi z zaščito osebnih podatkov temelji na predpisu generalnega sekretarja s 17. aprila 1989, ki določa okvirje za sistem zaščite podatkov glede datotek z osebnimi podatki v Svetu Evrope.

Večina strani Sveta Evrope ne zahteva vnosa osebnih podatkov, razen v nekaterih primerih, ki se tičejo pošiljanja prošenj po spletu. V teh primerih se infrormacije uporablja v skladu s politiko o varovanju zaupnih podatkov, ki je opisana spodaj.

Varovanje zaupnih podatkov

Ko uporabik odpre spletno stran, se posamezni podatki kot npr. digitalni internetni naslov (IP), navigacija po spletni strani, uporabljena programska oprema, porabljen čas in drugi podobni podatki shranijo na strežnikih Sveta Evrope. Ti podatki uporabnika ne identificirajo specifično. Tovrstne informacije so namenjene zgolj interni uporabi za namene analiziranja prometa na spletni strani.

Kakršenkoli osebni podatek kot npr. ime, elektronski ali poštni naslov ali druga informacija, ki se pridobi ob izpolnjevanju formularjev na tej strani, ni dostopna javnosti ali razkrita oziroma prodana tretjim. Svet Evrope hrani podatke samo, dokler je to potrebno za njihovo obdelovanje in za namene, glede katerih je bilo dano brezpogojno soglasje. Razen v the primerih se informacije ne uporabijo ponovno.

Nasprotno, Svet Evrope ne sprejema nikakršne odgovornosti glede varnosti dotičnih informacij- ta politika velja za vse spletne strani Sveta Evrope

Reprodukcija materiala
© Svet Evrope

Ob odsotnosti drugačnih določil je reprodukcija materiala, ki se nahaja na spletnih straneh Sveta Evrope, ter reprodukcija fotografij, glede katerih ima Svet Evrope avtorske pravice- glej pravni pouk “določilo o varstvu fotografij”-, dovoljena za zasebno uporabo in izobraževalne namene, povezane z delom Sveta Evrope.

Avtorizacija je podvržena pogoju, da se vir označi in ne spremeni za reprodukcijo.

Osebe, ki želijo drugačno vrsto uporabe na teh straneh objavljenih informacij in besedil, kot je označena zgoraj, vključno s komercialno uporabo, naj pošljejo prošnjo za predhodno pisno avtorizacijo na Direktorat za komunikacijo Sveta Evrope (Council of Europe, Directorate of Communication).

© Določilo o varstvu fotografij - ''Vse pravice kopiranja in prikazovanja so pridržane''

Fotografije, ki so označene s ©AFP ali ©GAMMA- ali Shutterstock-, so zavarovane s pravicami intelektualne lastnine, podeljenimi tem agencijam. Prav tako so s pravicami intelektualne lastnine, dodeljenimi dotičnim agencijam in osebam, zavarovane fotografije, označene s © ali DR (Droits réservés), ki jim sledi ime agencije ali samostojnega fotografa.

Posledično se ne sme nobene izmed the fotografij kopirati, spremeniti, ponovno dati v obtok ali komercialno izkoriščati v kakršnikoli obliki brez predhodne avtorizacije dotičnih agencij ali oseb.

Fotografije, ki so označene s “Council of Europe”, in neoznačene fotografije so last Sveta Evrope- lahko se uporabijo na kateremkoli mediju, če je navedeno poreklo. Zasebne uporabe ali uporabe, ki je povezana z informiranjem in/ali izobraževanjem o delu Sveta Evrope, se ne sme zaračunati.

Posebna navodila v zvezi z fotografijami poslopij Sveta Evrope

Vsakršna uporaba fotografij, povezanih: :
S Palačo Evrope
poleg upoštevanja določila o varstvu fotografij Sveta Evrope se mora omeniti tudi identiteto arhitekta, “Henryja Bernarda”.
S Palačo človekovih pravic
je predmet arhitektovega predhodnega soglasja , za katerega se je treba obrniti na oblikovalno pisarno “'R.Rodgers Partnership'' v Londonu.
S poslopjem Evropskega direktorata za kakovost zdravil (EDQM)
poleg upoštevanja določila o varstvu fotografij Sveta Evrope se mora omeniti tudi identiteto arhitektov “Art & Build Architectes” iz Bruslja in “Denu & Paradon Architectes” iz Strasbourga.
AGORA
poleg upoštevanja določila o varstvu fotografij Sveta Evrope se mora omeniti tudi identiteto arhitektov “Art & Build Architectes” iz Bruslja in “Denu & Paradon Architectes” iz Strasbourga.

Kršitev teh obvezujočih predpisov ustvarja za kršitelja z zakonom predvideno kazensko in škodno odgovornost