Budget


Buxheti


Programi dhe buxheti i Këshillit të Evropës 2012-2013


Për të lejuar një planifikim dhe menaxhim më të mirë të burimeve, ashtu si edhe organizata të tjera ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara dhe OSBE, Këshilli i Evropës ka tashmë një program dhe buxhet dyvjeçar.

Programi dhe buxheti 2012-2013 synon një kontroll strikt të shpenzimeve, duke përfshirë shkurtime të konsiderueshme të personelit dhe rishpërndarjen e burimeve në sektorët prioritarë në fushën e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë, me theks më të madh tek aktivitetet në terren, dhe tek efektiviteti i mekanizmave monitorues, me qëllim arritjen e një bashkërendimi më të mirë të aktiviteteve, të një eficience më të lartë dhe një ndikimi më të madh.

- Programi dhe buxheti i Këshillit të Evropës 2012-2013