Seminar UNHCR i Saveta Evrope “Pristup ljudskim pravima uključujući i socijalno-ekonomska prava za izbeglice, rasejena lica i pripadnike manjinskih grupa u Srbiji i Crnoj Gori”Beograd, Kongresni Centar “Sava”

18-19 October 2005SADRZAJMedjunarodni Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima


Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda


Evropska socijalna povelja


Evropska okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina


Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Srbije i Crne Gore


Jedinstveni akcioni plan za:
    unapredjivanje obrazovanja Roma u Srbiji;
    zdravstvo;
    stanovanje
    zapošljavanje


Stav UNHCR-a o kontinuiranim potrebama lica sa Kosova za medjunarodnom zaštitom (mart 2005)


Savet Evrope, Komitet Ministara - Preporuka R (2000) 4  o "Obrazovanju Romske dece u Evropi"


Savet Evrope, Komitet Ministara - Preporuka R (2001)17 o poboljšanju ekonomskog položaja i situacije u vezi sa zapošljavanjem Roma i lica bez stalnog mesta boravka u Evropi


Savet Evrope, Komitet Ministara - Preporuka R (2005) 4 o unapredjivanju uslova stanovanja Roma i lica bez stalnog mesta boravka u Evropi


Statistički podaci o IRL/ Roma IRL u SCG:

    Izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji i Crnj Gori ( bez Kosova ) 2005
    Kolektivni smeštaj izbeglica i IRL u Srbiji i Crnoj Gori 2005
    Broj IRL u Srbiji na dan 1. oktobra 2005. prema etničkoj pripadnosti 2005
    IRL na podrucju uze Srbije , Vojvodine i Crne Gore ( mapa) 2005
    Povratak manjinskih etnickih grupa na Kosovo u 2005 godini
    Raseljena lica u Crnoj Gori, 1 oktobar 2005