IZVIJEŠĆE O SEMINARIMA
ZA MLADE ROME

Sukladno Nacionalnom programu za Rome, Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske provodio je osposobljavanje mladih Roma tijekom 2004. godine. Osnovni cilj osposobljavanja mladih Roma bio je za osposobljavanje za sudjelovanje u provođenju Nacionalnog programa za Rome, vođenju udruga, za sudjelovanje u procesu odlučivanja, ostvarivanju prava Roma i većoj uključenosti u društveni život.
U projekt su bili uključeni mladi Romi sa srednjom stručnom spremom od 18 do 25 godina, po preporuci romskih udruga, a nastojalo se osigurati i sudjelovanje odgovarajućeg broja žena Romkinja. Posebna se pozornost posvetila romskoj kulturi i jeziku.

Osnovni ciljevi seminara bili su:

  Osposobljavanje mladih Roma za pomoć u vođenju udruga i izrade projekata;
  Osposobljavanje mladih predstavnika Roma za sudjelovanje u procesu odlučivanja u lokalnoj, ali i široj zajednici;
  Osposobljavanje za ostvarivanje prava koja su im zajamčena Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske i uključenost u društveni život;
  Osposobljavanje za sudjelovanje u provođenju Nacionalnog programa za Rome
  Poticanje međusobne suradnje različitih romskih udruga na području Republike Hrvatske;
  Osposobljavanje mladih Roma za promicanje romske kulture, prava i običaja putem medija, što će pomoći stvaranju pozitivne predodžbe o Romima;
  Sustavan način pomaganja u poboljšanju uvjeta življenja romske populacije;
  Aktiviranje i edukacija mladih Roma kako bi postali sposobni raditi za svoju romsku zajednicu i kako bi je mogli uspješno zastupati i u Hrvatskoj i u inozemstvu;

Projekt se održavao u dva stupnja.
Seminari prvog stupnja održani su u:

  Begovom Razdolju – od 14. – 20. ožujka 2004. (14 sudionika)
  Topuskom – od 02. – 7. svibnja 2004. (12 sudionika)
  Varaždinskim Toplicama – od 3. – 6. rujna 2004. (20 sudionika)

Dakle seminare prvoga stupnja pohađalo je ukupno 46 mladih Roma.

Provedba projekta započela je zajedno s Vijećem Europe u ožujku 2004. godine kada je održan prvi seminar prvoga stupnja u Begovom Razdolju. Seminar su financirali Vijeće Europe i Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj.
Sadržaj seminara obuhvaćao je slijedeće teme:

  Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

   - načela ostvarivanja prava nacionalnih manjina
   - pravo na kulturu i jezik
   - podrijetlo i kultura Roma
   - osnivanje i način rada udruga
   - sudjelovanje u predstavničkim tijelima
   - sudjelovanje u radu vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina

  Upoznavanje s međunarodnim dokumentima ( Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena; Konvencija o pravima djeteta; Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina; Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima; Nacionalni program za Rome)

Svakoga dana održavana su po dva 45 – minutna predavanja, osim pretposljednjega dana kada su održana četiri predavanja u trajanju od 20 minuta. Nakon svakog predavanja bilo je ostavljeno i vrijeme za diskusiju, kada su sudionici imali priliku zatražiti odgovore na ono što ih zanima o danoj tematici.
Predavanja su održavali sljedeći predavači:

  o Henry Scicluna (Koordinator za Rome Vijeća Europe): „Uloga Vijeća Europe u ostvarivanju prava Roma“
  o Prof. Marcel Courthiade (profesor na Sveučilištu u Sorboni, Pariz): „Povijest i kultura Roma“
  o Prof. dr. sc. Siniša Tatalović (profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu): „Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s osvrtom na integriranost Roma“
  o Mr. sc. Milena Klajner (predstojnica Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske): „Implementacija međunarodnih dokumenata u Nacionalnim programu za Rome“
  o G. Aleksandar Tolnauer (predsjednik Savjeta za nacionalne manjine): „Uloga Savjeta za nacionalne manjine u ostvarivanju manjinskih prava u RH“
  o G. Ivan Butković (načelnik Općine Mrkopalj): „Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na lokalnoj razini – iskustvo Općine Mrkopalj i Škole mira“
  o Mr. sc. Tin Gazivoda (Centar za ljudska prava, Zagreb): „Ljudska prava u RH s osvrtom na prava Roma“
  o Gđica Jagoda Novak (Institut Otvoreno Društvo): „Donatorske aktivnosti u području Roma“
  o Gđa Ramiza Memedi (udruga žena Romkinja „Bolja budućnost“): „iskustva u organiziranju Roma u nevladinom sektoru“

Dakle, predavači su bili predstavnici državnih i vladinih institucija (Savjet za nacionalne manjine, Ured za nacionalne manjine), međunarodnih organizacija ( OESS, Vijeće Europe), predstavnici lokalne samouprave (načelnik općine Mrkopalj), sveučilišni profesori ( prof. dr. S. Tatalović, prof. M. Courthiade), te predstavnici romskih udruga (R. Memedi).
U sklopu seminara ostvaren je i posjet svih sudionika romskim naseljima u Gorskom Kotaru, kako bi se upoznali sa lokalnim prilikama. Sudionici su također, u razgovoru sa načelnikom jedne od općina u G. Kotaru, imali priliku iz prve ruke čuti kako su na lokalnoj razini riješena pitanja Roma.
U popodnevnim satima održavane su trosatne radionice, čije su voditeljice bile Marina Marković i Ružica Jakešević sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, te Ramiza Memedi (Udruga žena Romkinja „Bolja budućnost“). U radionicama se provodilo osposobljavanje sudionika za izradu projekata. Korištena je metoda grupnoga rada u kojoj je 14 sudionika bilo podijeljeno u tri grupe, s tim da se posebno vodilo računa o tome da su u svakoj grupi pripadnici različitih romskih udruga. Time se poticala bolja međusobna suradnja, ali i natjecateljski duh.
Radne jedinice na radionicama bile su:

  Teorijska predavanja

   - upoznavanje s pravilima radionice
   - upoznavanje s projektom i načinom izrade projekta
   - načini namicanja sredstava i pristupa donatoru
   - načini osnivanja udruga i vođenje udruga
   - medijska prezentacija nacionalnih manjina u hrvatskim medijima

  Praktični rad na izradi projekta
  Igre opuštanja
  Igre evaluacije radionica, te evaluacije utjecaja radionica na osjećaje sudionika
  Vježbe komunikacije
  Vježbe uočavanja predrasuda u društvu i položaja ugroženih skupina
  Vježbe prepoznavanja potreba i problema u društvu, a posebno u romskoj zajednici
  Vježbe o utjecaju medija i medijskoj prezentaciji manjina
  Prezentacija projekta pred donatorom
  Upoznavanje s osnovama rada na računalu i korištenje Internetom

Na kraju svakoga radnog dana sudionici su evaluirali rezultate ostvarene tijekom tog dana, tako da se kontinuirano mogao pratiti napredak, ili eventualno nazadovanje (što nije bio slučaj). Posljednjeg dana održana je evaluacija o uspješnosti cjelokupnog seminara putem ispunjavanja anonimne ankete.
Rad svake od grupa rezultirao je pisanjem projekta koji je imao za cilj rješavanje konkretnih problema koje su sudionici definirali kao važne za romsku zajednicu na pojedinom području. Na taj način stečen je uvid u usvojena znanja sudionika tijekom seminara. Svaka grupa rad je izlagala pred komisijom u sastavu: Gđa. Milena Klajner, G. Aleksandar Tolnauer, G. Siniša Tatalović. Sudionicima je po završetku seminara dodijeljeno uvjerenje (potvrda) o sudjelovanju u radu seminara.
I druga dva seminara prvog stupnja imala su istu koncepciju kao i seminar održan u Begovom Razdolju, sa nekim preinakama, poglavito u pogledu predavanja i predavača.